ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020035 บ้านเอราวัณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020060 บ้านนาทม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020008 บ้านสีสุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020009 บ้านดู่ลาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020181 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020080 บ้านม่วงไข่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020087 บ้านหนองแข้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020120 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020122 บ้านดอนมะซ่อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020127 บ้านหนองเลิงคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020128 บ้านบุ่งค้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020138 บ้านโนนหาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020149 บ้านพรหมนิยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020153 บ้านด่าน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020160 นาจานเจริญวิทย์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020170 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020030 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020045 บ้านนาโส่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020047 บ้านกุดแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020021 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020173 บ้านดงสวรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020183 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020184 บ้านสามแยกภูกอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020187 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020191 บ้านเหล่าหันทราย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020092 บ้านคำกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020125 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020143 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020156 บ้านสามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020163 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020028 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020037 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020040 บ้านเหล่าตำแย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020048 บ้านนาซึม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020056 บ้านแดงหนองแซง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020058 บ้านม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020062 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020002 บ้านคำครตา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020004 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020015 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020171 บ้านคำเตย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020175 บ้านหนองสนม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020182 บ้านป่าตาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020076 บ้านนิคม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020082 บ้านคำเกิด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020086 บ้านดงสวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020105 บ้านกุดสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020109 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020115 บ้านมันปลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020126 บ้านช่องเม็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020136 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020141 บ้านคึมยาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020161 บ้านป่าชาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020027 บ้านกุดหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020034 บ้านสองคร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020053 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020057 บ้านคำเลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020064 บ้านกุดไกรสร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020068 บ้านคำผักหนาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020069 บ้านโนนประทาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020007 บ้านหนองลาดควาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020011 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020180 บ้านโสกน้ำใส สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020077 บ้านหนองบาก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020088 บ้านหนองชุม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020090 บ้านโคกสุวรรณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020097 บ้านกลางสระเกษ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020102 บ้านป่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020117 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020129 บ้านป่าขี้ยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020133 บ้านศรีแก้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020134 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020154 บ้านโป่งหนองสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020166 บ้านห้องแซง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020029 บ้านหนองเหี่ย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020036 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020038 บ้านหนองแก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020061 บ้านโคกศรี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020065 บ้านคำบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020066 บ้านโพนดินแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020070 บ้านคำก้าว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020071 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020072 บ้านหัวนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020073 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020074 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020019 บ้านนาเวียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020022 บ้านบะคอม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020025 บ้านนาเรียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020188 บ้านคำสร้างช้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020193 บ้านส้มผ่อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020194 บ้านนางาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020096 บ้านเซโนนม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020110 บ้านแก้งนาคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020116 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020123 น้อมเกล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020132 บ้านหนองแคน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020148 บ้านนาจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020051 บ้านผักกะย่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020067 บ้านหนองแหน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020005 บ้านคำแขนศอก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020010 บ้านโสกผักหวาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020016 บ้านเหล่าเมย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020024 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020174 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020083 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020100 บ้านโพธิญาณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020104 บ้านเตาไห สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020107 บ้านกุดเชียงหมี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020118 บ้านคำเกิ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020124 บ้านหนองแคนน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020131 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020135 บ้านศรีสว่าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020145 บ้านดอนฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020146 บ้านม่วงกาชัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020152 อนุบาลเลิงนกทา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020162 บ้านหนองบึง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020169 บ้านโพง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020043 บ้านดงสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020063 บ้านหนองหมี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020001 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020018 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020176 บ้านพืชคาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020081 บ้านกระจาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020089 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020091 บ้านโคกนาโก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020147 บ้านกุดโจด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020157 บ้านหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2