ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
70020001 บ้านดอนฟักทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020006 บ้านหนองสลิด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020013 บ้านรางสีหมอก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020081 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020087 วัดดอนสาลี สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020089 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020090 วัดเหนือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020096 วัดหนองม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020097 วัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020098 วัดหนองเอี่ยน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020104 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020030 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020037 บ้านดอนไม้ลาย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020041 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020042 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020046 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020049 ชุมชนวัดท่าผา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020071 วัดหนองปลาดุก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020076 วัดมาบแค สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020116 บ้านเกาะโพธิ์งาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020117 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020121 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020123 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020134 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020139 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020148 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020156 วัดสร้อยฟ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020160 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020004 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020014 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020019 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020026 วัดใหม่สี่หมื่น สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020084 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020085 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020091 วัดดอนเซ่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020093 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020101 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020028 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020033 วัดหนองกลางด่าน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020034 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020035 วัดสัมมาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020040 วัดเขาแจง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020043 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020051 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020056 วัดตาผา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020061 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020080 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020127 วัดช่องพราน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020130 วัดเขาพระ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020136 วัดแก้วฟ้า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020142 วัดบ่อมะกรูด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020145 วัดพระศรีอารย์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020146 วัดหุบมะกล่ำ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020152 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020153 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020159 บ้านหนองครึม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020010 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020015 วัดบัวงาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020017 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020020 วัดท่าเรือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020021 บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020022 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020023 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020025 วัดหลักหกรัตนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020027 วัดคูหาสวรรค์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020082 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020092 บ้านกุ่ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020100 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020036 วัดเขาขลุง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020038 บ้านหนองไก่ขัน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020052 วัดยางหัก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020067 วัดลาดบัวขาว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020069 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020073 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020078 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020105 วัดเขาชะงุ้ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020109 วัดระฆังทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020110 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020125 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020131 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020132 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020135 บ้านหนองตาพุด สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020150 วัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020158 บ้านหนองใยบัว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020008 บ้านดอนไผ่ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020016 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020018 วัดชาวเหนือ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020024 วัดอุบลวรรณา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020083 วัดดอนพรม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020088 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020095 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020099 วัดทำนบ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020102 วัดแหลมทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020103 วัดหัวโพ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020029 วัดหนองประทุน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020039 วัดสระสี่มุม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020047 วัดลำพยอม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020053 วัดบ้านฆ้องน้อย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020059 วัดม่วง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020065 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020070 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020072 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020079 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020106 วัดเขาส้ม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020107 วัดหนองมะค่า สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020119 วัดสนามชัย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020122 วัดหนองกลางดง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020126 วัดบางลาน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020140 วัดศรีประชุมชน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020147 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020155 วัดขนอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020007 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020009 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020011 วัดโชติทายการาม สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020094 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020031 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020032 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020048 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020050 วัดโกสินารายน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020054 วัดหัวหิน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020057 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020058 บ้านหนองคา สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020062 วัดหุบกระทิง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020068 วัดหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020074 วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020077 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020108 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020111 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020114 ธรรมาธิปไตย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020115 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020118 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020124 วัดดอนทราย สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020128 วัดโคกทอง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020133 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020143 วัดบ้านฆ้อง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020144 วัดดีบอน สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020149 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020151 อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020157 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020005 วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020012 วัดปรกเจริญ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020086 วัดตาลเตี้ย(สหประชาสรรค์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020044 วัดตาล สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020055 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020064 วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020075 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020113 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2
70020138 วัดนางแก้ว สพป. สพป.ราชบุรี เขต 2