ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020050 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020079 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020081 เมืองปทุมรัตต์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020098 บ้านสวนปอ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020102 บ้านดงมัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020142 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020250 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020255 บ้านดอนหม่วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020260 บ้านดอนขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020246 บ้านหนองหินน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020159 บ้านค้อโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020161 บ้านหมอตา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020176 บ้านโพนเดื่อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020220 บ้านสองชั้น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020221 บ้านส้มโฮง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020224 บ้านโพนพอุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020330 บ้านวารีสีสุก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020277 บ้านสำโรง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020307 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020323 บ้านสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020051 บ้านเหนือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020080 บ้านดงช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020114 บ้านคำแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020115 บ้านหนองฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020121 บ้านคำพระ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020145 บ้านดอนแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020261 สะแบงตากทุ่งสะแกโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020230 บ้านหัวนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020326 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020271 บ้านหัวนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020273 ชีโหล่นวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020299 บ้านแขม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020300 บ้านมะกอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020302 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020305 สีสวาดเล็บขาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020313 บ้านโหรา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020317 บ้านน้ำเงิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020028 ชีโนวาทธำรง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020029 บ้านโนนจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020052 บ้านสิงห์ไคล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020060 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020064 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020084 บ้านหนองบึง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020088 บ้านโพนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020265 สามขาพิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020236 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020241 บ้านเหล่าฮก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020167 บ้านสาหร่าย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020177 บ้านสระโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020182 บ้านงูเหลือม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020198 บ้านดอนยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020201 ดอนแฮดวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020329 บ้านธาตุจอมศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020288 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020320 เมืองอาจสามารถ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020325 บ้านบุ่งเบา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020003 บ้านไทรทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020005 บ้านหนองสระหงส์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020013 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020014 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020036 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020038 บ้านหัวดอนชาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020040 บ้านฝาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020048 บ้านหัวหนองตาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020257 บ้านเหล่าข้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020238 ดงเกลือวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020166 บ้านฮ่องสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020169 บ้านโนนตาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020170 เมืองทุ่งวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020223 เบญจคามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020338 บ้านดอนแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020267 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020316 บ้านหนองย่างงัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020002 บ้านฮ่องทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020026 บ้านเขวาหรดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020039 บ้านตลาดไชย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020053 บ้านอี่เม้ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020061 บ้านพิลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020062 บ้านนาแค สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020063 บ้านโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020090 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020124 บ้านดอนเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020126 ดอนเสาโฮง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020131 บ้านบัวงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020256 ยางคำวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020244 บ้านข่อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020175 บ้านร้านหญ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020339 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020278 บ้านหว่านไฟ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020284 บ้านกอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020285 บ้านดงบัง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020289 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020301 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020304 บ้านหนองหัวคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020006 บ้านกู่กาสิงห์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020007 จตุรคามพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020008 บ้านสะแบง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020017 บ้านโพนแท่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020022 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020024 บ้านโพนหิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020027 บ้านเขวาตะคลอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020032 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020033 บ้านผำโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020042 บ้านหัวดงกำแพง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020072 บ้านโนนจาน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020104 บ้านคูฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020119 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020134 หนองกุงวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020203 บ้านแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020207 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020217 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020023 บ้านโพนทัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020089 บ้านสระบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020100 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020150 บ้านหัวนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020151 บ้านหนองทัพไทย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020249 บ้านหนองพลับ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020254 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020259 บ้านสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020263 บ้านดงหมากไฟ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020234 หนองยางวิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020235 บ้านสูงยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020237 บ้านป่าดวนพังหาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020239 บ้านเมืองสรวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020240 ชุมชนบ้านผำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020331 บ้านหนองไศล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020336 บ้านหนองคูณ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020272 บ้านกุดเขียว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020275 บ้านท่าค้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020297 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020314 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020321 บ้านส่องอนามัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020044 วัดบ้านโพนเงิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020066 บ้านค้อแสนสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020073 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020076 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020077 บ้านส้มโฮง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020086 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020087 บ้านโพธิ์น้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020092 บ้านเขวาทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020101 ประสิทธาราม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020251 เมืองโพนทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020264 บ้านหัวดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020154 บ้านปลาค้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020155 บ้านหญ้าหน่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020168 บ้านดอนแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020196 เมืองอารัมย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020200 เมืองสุวรรณภูมิ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020205 กระดิ่งทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020227 บ้านขัดเค้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020335 บ้านเด่นราษฎร์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020291 บ้านแวงวังเซียม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020318 บ้านแคน(วันครู 2503) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020055 บ้านโพนสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020056 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020094 บ้านบัวขาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020123 อนุบาลเมืองพนมไพร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020248 บ้านโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020232 บ้านเหล่าหัวภู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020152 เมืองจำปาขัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020172 โพนขวาวพิทยาคม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020173 หว่านท่าสมอวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020193 บ้านมหิงษาราม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020197 บ้านสนาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020199 บ้านโพนครกน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020202 โสภาพพิทยาภรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020209 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020215 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020226 บ้านเล้าข้าว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020228 บ้านตังหมอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020332 บ้านขมิ้น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020333 บ้านดงเย็น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020280 บ้านดู่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020281 บ้านดงเมืองจอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020295 หนองขามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020319 บ้านศาลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020065 บ้านม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020074 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020082 บ้านจานเหนือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020085 บ้านจานใต้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020109 บ้านดอนคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020120 บ้านโนนจิกหนองคู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020122 นานวลราษฎร์นิยม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020130 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020141 บ้านโนนทรายสระทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020252 หนองบัวประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020157 บ้านแดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020162 บ้านดอกไม้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020178 บ้านคูดินทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020180 บ้านเม็กหางเหย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020184 บ้านโพนยานาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020194 ห้วยหินลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020213 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020218 หัวโทนมิตรภาพที่165ฯ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020225 บ้านหินกอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020229 บ้านหนองอีเข็ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020279 บ้านลิ้นฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020296 บ้านขุมเงิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020011 เมืองเกษตรวิสัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020019 วัดแจ่มอารมณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020035 บ้านเขวาใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020041 เมืองบัววิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020069 บ้านโพนงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020075 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020127 ปัญจคามประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020137 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020138 วารีสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020140 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020210 จตุคามวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020211 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020212 บ้านหนองแล้ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020292 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020293 บ้านเป้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020298 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020309 บ้านโนนแฮด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020315 บ้านหนองนาหล้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020015 บ้านดงครั่งน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020031 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020093 บ้านภูดิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020099 บ้านสำราญหนองบาก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020110 บ้านโนนศิลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020111 โนนไทยวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020112 ไตรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020118 บ้านชาติ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020245 หนองหินใหญ่วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020160 บ้านยางเลิง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020164 บ้านภูงา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020181 บ้านนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020186 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020222 บ้านโพนดวน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020334 บ้านกอกแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020337 สาวแหวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020274 บ้านแจ้ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020282 บ้านธาตุสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020283 บ้านโนน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020294 บ้านเมืองคลอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020018 บ้านแสนสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020097 บ้านดูฝายใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020153 บ่อพันขันวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45020192 บ้านเหล่าติ้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2