ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
45030075 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030085 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030002 บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030003 บ้านปากช่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030006 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030011 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030015 นาแพงวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030018 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030021 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030032 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030036 บ้านป้องสร้างบุ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030043 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030059 บ้านดงดิบ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030217 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030139 บ้านโคกกุงดอนกอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030146 บ้านหันหน่องสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030154 บ้านสำโรงหนองจอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030169 บ้านยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030177 บ้านน้ำจั้นน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030178 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030180 บ้านนาแพง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030187 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030189 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030197 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030207 บ้านวังเข สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030110 บ้านหนองแข้ดง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030111 ป่าไม้อุทิศ 11 สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030122 บ้านกุดขุ่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030068 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030070 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030076 บ้านนางาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030082 ชุมชนบัวคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030093 บ้านหนองอิโล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030094 บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030007 บ้านคำนาดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030009 บ้านโคกกกม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030014 บ้านหนองตอ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030016 บึงอุดมบึงคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030019 ถนนชัยสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030026 บ้านนาศรีนวล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030037 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030051 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030062 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030212 บ้านโคกสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030216 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030148 บ้านนากระตึบ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030153 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030155 บ้านพันขาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030158 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030171 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030173 บ้านแห่ประชานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030201 บ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030204 บ้านหนองสำราญหนองเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030208 บ้านท่าลาดหนองผักตบ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030116 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030126 บ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030073 บ้านภูเขาทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030074 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030083 บ้านโคกหนองบัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030098 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030001 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030013 บ้านแฝก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030022 บ้านโนนไชยศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030027 บ้านพรมสวรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030039 บ้านวังม่วย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030045 พนาลัยวิทยาเสริม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030047 บ้านหนองนกเป็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030049 โนนเพชรพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030052 คำพระโคกก่งวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030053 บ้านคำอุปราช สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030214 ชุมพรนาเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030135 บ้านท่าไคร้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030136 บ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030144 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030145 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030147 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030152 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030162 บ้านขว้างวิทยากร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030199 บ้านโสกเตย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030107 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030120 บ้านโนนปลาเข็ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030123 อนุบาลเมืองหนองพอก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030125 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030130 ศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030067 เมืองโพธิ์ชัย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030071 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030086 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030090 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030095 อัคคะวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030008 บ้านหนองขอนแก่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030020 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030023 บ้านโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030034 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030038 บ้านวังยาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030044 อนุบาลโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030050 ชุมชนบ้านสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030065 บ้านอุ่มเม่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030209 ชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030211 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030215 บ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030218 อนุบาลเมืองเมยวดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030219 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030168 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030172 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030174 บ้านหัวคู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030191 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030192 เมืองไพรวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030196 วังหลวง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030118 หนองไฮภูเขาทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030128 บ้านหนองบก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030129 บ้านโคกนาคำ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030132 ปลาโด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030084 บ้านหนองนกทา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030004 บัวดงมันวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030028 บ้านนาสีใส สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030041 บ้านเหล่าน้อย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030054 บ้านโนนลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030055 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030058 โคกล่ามวิทยาคาร สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030210 บ้านหนองโน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030213 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030137 บ้านดงหวาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030167 บ้านหนองหงษ์หนองงู สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030175 บ้านบ่อแกนาเลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030176 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030179 บ้านสะอาดนาดี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030182 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030184 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030185 บ้านบาโคหนองแคน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030190 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030193 บ้านบากหนองเทา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030195 บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030198 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030200 บ้านนาวี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030203 หนองหลวงประชาบำรุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030101 วังใหญ่หนองผักแว่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030102 บ้านกุดเต่าวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030103 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030115 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030124 หนองโนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030079 บ้านดอนเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030080 บ้านดงยาง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030081 บ้านหนองอึ่งโปโล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030089 บ้านท่าเสียว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030097 บ้านโพนเฒ่า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030017 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030024 น้ำคำสมศรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030029 บ้านหนองหิ่งหาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030033 บ้านนาอุ่ม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030040 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030057 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030060 บ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030064 บ้านดอนชาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030133 อนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030150 บ้านหนองสิม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030151 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030156 บ้านโพธิ์ชัน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030159 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030160 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030163 บ้านป่าขีหนองขุ่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030194 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030205 บ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030206 หนองจอกวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030099 บ้านคำโพนสูง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030100 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030106 บ้านแก้งศรีสว่าง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030112 หนองแวงบึงงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030127 บ้านโพนงามหนองน้ำกิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030069 บ้านจัมปา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030078 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030092 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030096 บ้านนาเลา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030005 บ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030012 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030030 บ้านโพนทอง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030031 บ้านนาทม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030046 กุดสระวิทยานุกูล สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030048 บ้านโนนแก้ว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030061 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030063 สีดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030134 เสลภูมิสามัคคี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030138 บ้านท่าสี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030143 ชุมชนบ้านขวาว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030157 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030161 บ้านนาแซง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030164 บ้านนาเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030165 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030186 ชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030104 สามพานประชาสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030105 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030109 ทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030113 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030114 เหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030117 หนองคำวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030121 บ้านเหล่าโพนงาม สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030131 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030072 บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030077 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030087 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030088 บ้านดอนควาย สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030091 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030010 บ้านพรหมจรรย์ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030025 บ้านหนองขี้ม้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030035 โพธิ์ศรีหัวงัว สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030042 บ้านหนองแสงทุ่ง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030056 บ้านหนองแวงแห่ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030066 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030140 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030141 ขวัญเมือง สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030142 บ้านดงประเสริฐ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030166 บ้านโจด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030170 บ้านลาด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030181 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030183 บ้านหนองฟ้า สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030188 บ้านหนองตุ สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030202 บ้านสีเสียด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45030108 ท่าสีดาวิทยา สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3