ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
16020129 บ้านลำโป่งเพชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020036 บ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020041 บ้านโกรกรกฟ้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020042 วัดศิริบรรพต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020048 บ้านเขาตะแคง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020055 บ้านนาโสม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020056 บ้านซับงูเหลือม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020063 บ้านซับเค้าแมว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020066 บ้านซับหินขวาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020067 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020070 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020076 บ้านซับไทร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020082 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020083 บ้านห้วยดีเลิศ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020089 บ้านทะเลวังวัด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020092 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020093 อนุบาลท่าหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020100 บ้านทุ่งดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020001 วัดโคกสลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020003 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020008 วัดมณีศรีโสภณ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020013 บ้านดีลัง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020032 บ้านคลองกลุ่ม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020033 บ้านหนองปีกนก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020106 บ้านด่านจันทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020151 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020160 บ้านดงดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020165 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020120 บ้านโคกแสมสาร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020123 บ้านสระเพลง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020040 บ้านเขายายกะตา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020050 บ้านท่าดินดำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020053 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020062 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020072 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020077 บ้านซับผาสุก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020078 บ้านดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020080 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020086 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020087 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020095 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020004 บ้านเขาขวาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020005 บ้านห้วยสะอาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020007 วัดดำรงบุล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020009 ช่องสาริกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020015 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020023 อนุบาลพัฒนานิคม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020025 บ้านมะนาวหวาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020137 บ้านปรางค์น้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020145 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020148 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020153 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020158 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020159 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020161 บ้านหนองเสมา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020164 บ้านหนองไก่ห้าว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020121 บ้านเขาราบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020122 บ้านวังตาอินทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020127 บ้านพุกะชัด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020132 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020037 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020038 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020044 บ้านลำโกฎิทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020057 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020068 บ้านห้วยนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020069 บ้านม่วงค่อม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020085 บ้านเนินทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020088 บ้านซับจำปา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020091 บ้านท่าตะโก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020102 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020002 วัดหนองตามิ่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020017 บ้านคลองสาริกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020022 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020028 บ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020029 บ้านสวนมะเดื่อ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020134 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020136 บ้านเหวตาบัว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020138 บ้านเขารวก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020139 บ้านวังทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020140 บ้านศรีเมือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020109 บ้านดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020110 บ้านห้วยเขว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020111 บ้านวังแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020156 บ้านป่าเขว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020125 บ้านยางราก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020043 ชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020045 บ้านท่ามะกอก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020051 บ้านวังก้านเหลือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020052 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020059 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020060 บ้านโค้งรถไฟ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020061 บ้านบัวชุม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020065 บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020081 บ้านบ่อน้ำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020090 บ้านบ่อคู่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020094 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020099 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020101 บ้านหัวลำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020010 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020014 พรหมรังษี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020016 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020019 วัดหนองนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020021 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020027 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020030 บ้านซับโศก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020031 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020133 บ้านกุดตาเพชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020144 บ้านลำสนธิ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020146 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020114 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020116 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020167 บ้านยางโทน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020117 อนุบาลโคกเจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020118 บ้านทะเลทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020128 บ้านห้วยสาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020131 บ้านแหลมชนแดน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020034 บ้านเกาะรัง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020035 บ้านหนองบง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020047 บ้านหนองโกวิทยา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020054 บ้านสันตะลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020058 นิคมลำนารายณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020071 บ้านมะกอกหวาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020075 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020084 บ้านท่ากรวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020012 ซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020024 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020141 บ้านด่านไทยล้อม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020143 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020147 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020104 บ้านทุ่งท่าช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020108 บ้านเขาหมูมัน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020112 บ้านคลอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020113 บ้านมหาโพธิ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020150 บ้านชอนสมบูรณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020157 บ้านหนองสำราญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020163 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020166 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020168 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2