ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010119 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010122 บ้านร่องช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010124 บ้านน้ำย้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010132 วัดน้ำดิบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010139 วัดเจดีย์สามยอด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010140 วัดบ้านเรือน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010141 วัดศรีชุม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010142 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010148 บ้านป่าซาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010159 วัดป่าบุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010003 วัดพันตาเกิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010012 ตำบลบ้านแป้น สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010013 บ้านแป้น สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010018 วัดล่ามช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010034 บ้านมะเขือแจ้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010042 บ้านเวียงยอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010059 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010081 บ้านป่าเลา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010090 บ้านทาขุมเงิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010096 บ้านทาปลาดุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010101 บ้านทาชมภู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010118 บ้านดอยแก้ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010168 บ้านห้วยไซ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010125 บ้านแม่อาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010127 บ้านโทกน้ำกัด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010135 วัดปากล้อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010136 วัดวังกู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010138 วัดท่าตุ้ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010145 วัดท่าต้นงิ้ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010150 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010151 บ้านป่าตาล สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010156 บ้านกองงาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010158 บ้านหนองเงือก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010160 บ้านดอนตอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010004 บ้านศรีย้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010005 บ้านสันมะนะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010006 วัดจักรคำภิมุข สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010008 วัดขี้เหล็ก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010014 บ้านป่าซางน้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010020 บ้านศรีสุพรรณ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010024 วัดน้ำพุ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010043 วัดศรีบุญชู-วังไฮ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010054 วัดบ่อโจง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010075 บ้านหนองยางไคล สาขาท้องฝาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010084 บ้านศรีป้าน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010086 บ้านสัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010099 บ้านทาสองท่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010114 บ้านดงสารภี สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010166 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010167 วัดห้วยยาบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010126 บ้านโป่งรู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010128 วัดนครเจดีย์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010129 วัดหนองสมณะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010133 บ้านห้วยอ้อ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010137 บ้านหนองผ้าขาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010157 วัดบ้านดอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010031 วัดสันคะยอม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010044 วัดป่าแดด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010047 วัดหนองหล่ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010048 วัดทุ่งยาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010051 วัดบ้านม้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010063 บ้านป่าขาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010071 บ้านป่าเส้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010072 เชตวันหนองหมู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010074 วัดชัยสถาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010079 บ้านดอยคำ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010095 บ้านทากู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010110 บ้านหล่ายทา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010111 บ้านศาลาแม่ทา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010117 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010162 วัดสันทราย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010163 วัดป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010120 บ้านหนองเกิด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010123 บ้านห้วยไฟ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010143 วัดบ้านเหล่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010144 วัดบ้านก้อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010147 บ้านล้องหนองหอย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010149 บ้านสะปุ๋ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010001 วัดป่ายาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010007 อนุบาลลำพูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010016 วัดสันมะกรูด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010019 วัดประตูป่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010022 วัดสันป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010025 วัดหนองซิว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010030 บ้านสันป่าเหียง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010052 บ้านหนองช้างคืน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010060 วัดเหมืองง่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010062 วัดบ้านหลุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010064 วัดกู่เส้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010066 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010068 วัดต้นโชค สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010073 วัดฮ่องกอก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010078 วัดทากาศ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010102 บ้านทาป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010115 วัดอรัญญาราม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010161 วัดบ้านธิ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010130 บ้านป่ารกฟ้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010134 บ้านไร่ดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010154 วัดช้างค้ำ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010002 วัดสันต้นธง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010028 วัดศรีดอนตัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010032 วัดสะแล่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010035 วัดเหมืองกวัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010037 วัดบ้านแจ่ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010038 วัดศรีบังวัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010039 ตำบลริมปิง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010049 บ้านจำบอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010055 วัดหนองเหียง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010056 บ้านหนองหนาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010076 บ้านหมื่นข้าว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010087 บ้านสบเมย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010088 บ้านแม่เมย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010089 บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010091 บ้านสวนหลวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010093 บ้านเหมืองลึก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010094 บ้านหนองยางไคล สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010103 บ้านทาป่าเปา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010108 บ้านปงแม่ลอบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010113 บ้านร้องเรือ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1