ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
51020104 บ้านปวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020105 บ้านแม่บอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020001 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020014 บ้านแม่หาด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020020 วัดวังหลวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020021 บ้านห้วยหละ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020034 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020037 บ้านดอยแดน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020041 บ้านห้วยหญ้าไซ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020042 บ้านป่าคา สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020046 บ้านฮั่ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020048 บ้านนาเลี่ยง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020051 ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020052 บ้านห้วยแหน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020053 บ้านหล่ายท่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020054 บ้านดงสักงาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020055 บ้านป่าจี้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020056 บ้านวังมน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020058 บ้านแม่เทย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020064 ชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020073 บ้านโฮ่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020081 บ้านแม่ป้อก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020084 บ้านปาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020111 วัดร้องธาร สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020112 วัดบ้านเวียงหนองล่อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020113 บ้านห้วยปันจ๊อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020114 บ้านเหล่าดู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020117 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020091 บ้านห้วยห้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020099 สามัคคีศรีวิชัย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020103 บ้านดอนมูล สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020003 บ้านห้วยห้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020004 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020013 บ้านห้วยแพ่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020017 บ้านห้วยแทง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020018 บ้านป่าพลู สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020023 บ้านศรีเตี้ย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020035 บ้านม่วงโตน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020039 บ้านก้อจัดสรร สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020045 บ้านนาทราย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020047 บ้านผาลาด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020057 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020059 บ้านไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020060 บ้านวงศ์ษาพัฒนา สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020061 บ้านแม่แนต สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020062 บ้านสันวิไล สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020066 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020068 บ้านผาต้าย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020071 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020074 บ้านม่วงสามปี สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020075 บ้านนากลาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020076 อนุบาลวังดิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020079 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020080 บ้านแม่ป้อกใน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020109 วัดบ้านดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020115 บ้านล้องเครือกวาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020085 บ้านไม้ตะเคียน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020087 บ้านทุ่งข้าวหาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020088 บ้านห้วยงูสิงห์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020089 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020090 บ้านไม้สลี สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020092 บ้านแม่แสม สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020093 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020094 บ้านทุ่งหัวช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020095 บ้านแม่ปันเดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020096 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020100 บ้านดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020101 บ้านห้วยปิง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020106 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020002 บ้านห้วยกาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020024 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020028 บ้านหนองปลาสะวาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020031 บ้านหนองสูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020036 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020043 บ้านบวก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020044 บ้านปางส้าน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020049 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020050 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020069 บ้านแม่ลาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020077 บ้านฮ่อมต้อ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020116 วัดหนองยวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020118 วัดวังสะแกง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020120 บ้านท่าหลุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020121 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020122 บ้านแม่กองวะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2