ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
33030002 สวัสดีวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030006 บ้านระกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030011 บ้านเสลาสุขเกษม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030012 บ้านปะอุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030028 บ้านปราสาทกวางขาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030047 บ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030053 บ้านสะเดาใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030067 บ้านคำเผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030077 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030089 สวงษ์พัฒนศึกษา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030132 บ้านกู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030135 บ้านพอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030136 บ้านเกาะกระโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030137 บ้านหนองบัวตาคง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030147 บ้านบึงกระโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030163 บ้านกุดปราสาท สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030170 บ้านหว้าน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030174 บ้านศาลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030176 บ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030096 บ้านหนองระเยียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030103 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030115 บ้านผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030118 บ้านปุดเนียม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030119 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030126 บ้านสลักได สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030190 บ้านแซรไปร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030191 บ้านละลม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030201 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030007 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030023 บ้านกันจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030039 บ้านมะขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030049 บ้านคล้อโคกกว้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030068 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030071 บ้านตรอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030072 บ้านตาดม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030080 อนุบาลศรีประชานุกูล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030087 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030134 บ้านกะดึ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030149 บ้านสนาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030162 บ้านดอนหลี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030164 บ้านสวายสนิท สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030167 บ้านสำโรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030173 บ้านกำแมด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030177 บ้านหนองคูขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030106 บ้านมะขามภูมิ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030107 บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030108 บ้านกระแมด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030111 บ้านสวาย-สนวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030112 บ้านคอกหนองไพร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030113 บ้านตราด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030114 บ้านพราน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030129 บ้านอาลัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030130 บ้านโพนปลัด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030180 บ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030181 บ้านศาลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030197 บ้านห้วยตามอญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030009 บ้านภูมิศาลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030014 บ้านตาสุด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030019 บ้านอังกุล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030024 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030041 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030044 บ้านหนองกาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030046 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030052 บ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030055 บ้านเขวิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030056 บ้านโพง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030062 บ้านโสน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030066 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030076 บ้านคะนาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030078 บ้านแทรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030081 ขุขันธ์วิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030082 บ้านชำแระกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030086 บ้านเรียม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030088 ชุมชนบ้านหัวเสือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030133 บ้านไฮน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030157 บ้านกอกหวาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030160 บ้านหนองเพดาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030168 บ้านตาเปียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030110 อนุบาลไพรบึง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030125 บ้านโป่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030183 บ้านนาตราว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030184 บ้านจำปานวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030198 บ้านพนมชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030203 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030001 บ้านกฤษณา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030008 บ้านเปี่ยมตะลวก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030018 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030026 บ้านบัวบก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030030 นิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030034 บ้านสกุล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030036 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030038 บ้านปรือใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030042 ทับทิมสยาม ๐๖ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030059 บ้านศาลาประปุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030065 บ้านสวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030073 บ้านสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030085 วัดเขียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030090 บ้านห้วยสระภูมิ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030138 บ้านสามขา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030140 บ้านขามหนองครอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030153 บ้านไฮ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030154 บ้านโพธิ์สามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030158 บ้านบัลลังก์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030172 บ้านหนองเชียงทูน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030095 บ้านกันตรวจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030098 บ้านแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030109 บ้านโพงกอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030131 บ้านเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030182 บ้านเรือทองคลองคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030185 บ้านแซรสะโบว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030195 เพียงหลวง 14ฯ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030202 บ้านนกยูง(อสพป.30) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030013 บ้านเค็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030017 บ้านทะลอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030021 บ้านตรางสวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030032 บ้านหนองสะแกสน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030061 บ้านเริงรมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030064 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030079 บ้านนาก๊อก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030084 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030144 บ้านตะเภา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030148 อนุบาลปรางค์กู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030156 บ้านนาวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030159 บ้านสมอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030165 บ้านขามทับขอน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030175 บ้านหนองระนาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030092 บ้านดินแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030093 บ้านสร้างใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030094 หนองอารีพิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030097 บ้านตาเจา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030099 บ้านคูสี่แจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030105 บ้านติ้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030116 บ้านสำโรงพลัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030117 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030128 บ้านหนองอิไทย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030186 บ้านตาโสม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030187 บ้านตะเคียนราม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030194 บ้านพรหมเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030196 บ้านทำนบ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030200 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030005 บ้านโคกสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030022 บ้านดองกำเม็ด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030027 บ้านตาอุด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030033 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030035 บ้านคลองเพชรสวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030037 บ้านปรือคัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030040 บ้านหลัก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030043 บ้านทุ่งศักดิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030050 ศรีสะอาดวิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030051 บ้านตะเคียนบังอีง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030054 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030058 บ้านสำโรงตาเจ็น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030069 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030074 บ้านกันแตสระรุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030141 บ้านหนองคูอาวอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030150 บ้านโนนดั่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030151 บ้านขามฆ้อง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030152 บ้านโป่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030161 กระต่ายด่อนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030166 บ้านท่าคอยนาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030169 บ้านไฮเลิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030171 บ้านขอนแต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030178 บ้านบ่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030101 บ้านปราสาทเยอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030102 บ้านหนองพัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030123 บ้านไทร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030188 วนาสวรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030192 บ้านธาตุพิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030003 บ้านป่าใต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030004 บ้านกันทรารมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030015 จะกงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030016 บ้านใจดี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030020 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030025 บ้านกะกำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030029 นิคม ๑ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030031 บ้านปราสาท สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030045 บ้านจันลม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030048 บ้านละเบิกตาฮีง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030057 บ้านสระบานสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030060 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030063 บ้านอาวอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030070 นิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030075 บ้านแขว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030142 บ้านดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030143 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030145 บ้านตูม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030155 บ้านเหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030091 บ้านดองดึง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030121 บ้านชำแระ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030122 บ้านตาจวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030124 บ้านสะเดาน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030179 บ้านโคกตาล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030189 บ้านไพรพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030193 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030199 อนุบาลภูสิงห์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030204 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030139 บ้านหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030146 บ้านขี้นาค สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3