ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
47010079 บ้านกุงศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010088 ไพศาลวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010095 แก้งคำประชาสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010097 บ้านสนามบิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010111 บ้านลาดค้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010120 บ้านตองโขบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010128 บ้านโนนกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010143 โพนบกผดุงศาสตร์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010160 บัานสะพานสาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010016 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010032 อนุบาลสกลนคร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010034 สกลนคร(วันครู2501) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010055 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020006 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020010 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010083 บ้านโคกม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010092 บ้านกุดสะกอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010117 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010101 บ้านห้วยหวด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010104 นางอยโพนปลาโหล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010108 บ้านหนองบึงทวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010131 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010134 บ้านโคกแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010137 บ้านป่าผาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010153 บ้านบ่อเดือนห้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010156 เขื่อนน้ำพุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010037 บ้านกกส้มโฮง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010053 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010086 บ้านม่วงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010118 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010103 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010133 หนองผือเทพนิมิต สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010154 อนุบาลภูพาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010166 บ้านหลุบเลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010009 นายอวัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010015 บ้านป่าหว้าน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010020 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010056 บ้านดอนสัมพันธ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010066 บ้านหนองสระ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020004 ชุมชนบ้านกุดไห สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020012 บ้านนาขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020015 บ้านเชิงดอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010110 บ้านด่านม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010124 บ้านไร่นาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010126 บ้านดงหนองเหียน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010102 บ้านกวนบุ่น สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010146 บ้านวังปลาเซือม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010151 บ้านโคกภู สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010161 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010022 บ้านนาแก สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010027 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010050 ห้วยทรายวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010072 บ้านน้อยจอมศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020005 บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020008 บ้านงิ้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010075 บ้านอีกุด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010076 ชุมชนนิรมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010078 บ้านซ่งเต่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010090 บ้านกุดฮู สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010094 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010125 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010147 บ้านนาจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010021 บ้านกุดแข้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010023 บ้านดงขวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010029 บ้านพะโค สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010060 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010069 บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020007 บ้านค้อใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010093 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010122 บ้านแมดนาท่ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010105 อนุบาลเต่างอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010107 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010109 บ้านดงหลวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010135 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010159 บ้านชมภูพาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010026 บ้านนากับแก้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010030 ท่าแร่วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010035 นาอ้อยคำสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010047 บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010059 บ้านศรีวิชา'ครุราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010074 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010087 บ้านนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010130 นาแก้วพิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010051 บ้านหนองนาเลิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010054 บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1