ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
47030188 บ้านทุ่งคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020022 บ้านเชิงชุม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020030 บ้านอูนดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020043 บ้านบะหัวเมย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020075 บ้านขัวขอนแคน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020103 บ้านดงบังป่าโจด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020138 บ้านค้อใต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020153 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020166 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020172 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020173 บ้านธาตุ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020183 บ้านบาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020186 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020207 บ้านคำชนดงต้อง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020209 บ้านโคกสีไค สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020221 บ้านหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020230 บ้านคำก้าว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030192 บ้านแกดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030194 บ้านทุ่งแก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030207 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020133 บ้านอูนโคก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020045 วัดสุทธิมงคล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020055 บ้านคำแหว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020057 บ้านคำข่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020061 บ้านหินแตก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020066 บ้านขมิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020091 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020097 บ้านสงเปลือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020104 บ้านโคกตาดทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020108 บ้านหนองแปน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020115 บ้านผักตบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020160 บ้านหนองหลักช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020162 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020171 บ้านคันชา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020181 บ้านดอนหัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020182 บ้านขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020185 บ้านโคกสวัสดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020191 บ้านนาทม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030210 บ้านหนองแปน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020130 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020026 บ้านถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020032 บ้านผักคำภู สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020036 บ้านนาสาวนาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020072 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020074 บ้านนาล้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020077 บ้านโนนขมิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020078 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020088 บ้านนาแยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020099 บ้านอุ่มเหม้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020158 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020168 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020179 บ้านคำนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020180 ชุมชนบงเหนือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020187 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020190 บ้านคำไชยวาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020198 บ้านทุ่งปลากัด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020231 บ้านท่าวารี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020234 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020244 ชุมชนส่องดาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030202 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020132 บ้านสุวรรณคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020016 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020018 บ้านช้างมิ่ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020041 บ้านนาตากาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020071 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020083 บ้านสร้างขุ่ย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020087 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020089 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020114 บ้านโคกศาลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020120 บ้านห้วยบาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020122 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020156 บ้านตาลโกน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020161 บ้านนาเตียง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020178 บ้านโคกหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020194 บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020213 บ้านโพนงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020247 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030190 บ้านนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020039 บ้านบะฮี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020040 บ้านท่าสองคอน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020044 อนุบาลพรรณานิคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020051 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020058 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020065 บ้านเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020117 บ้านนาบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020142 คำเจริญวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020145 บ้านยางคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020165 บ้านม้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020208 บ้านนางัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020226 บ้านชัยชนะ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020238 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020243 อุดมสังวรวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030203 บ้านดงบาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030209 บ้านดงสง่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020021 บ้านตาลเลียน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020029 บ้านนาเลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020038 บ้านภูเพ็ก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020054 บ้านทิดไทย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020059 บ้านโคก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020064 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020068 บ้านสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020076 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020106 บ้านทุ่งเชือก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020107 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020111 บ้านตาดภูวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020148 บ้านหนองหมากแซว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020152 บ้านบึงโน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020170 บ้านโคกหลวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020192 บ้านคำสะแนน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020195 บ้านหนองบัวแพ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020199 บ้านหนองหอยคัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020206 บ้านดอนเชียงยืน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030198 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030200 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020131 บ้านหนองเบญจ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020136 บ้านหนองผักเทียม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020031 บ้านนาใน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020050 บ้านคางฮุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020096 บ้านท่าลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020119 บ้านโพนไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020155 บ้านตาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020184 บ้านจำปานาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020193 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020197 บ้านหนองตาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020204 บ้านโพนสูง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020215 บ้านหนองชาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020224 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020236 อภัยดำรงธรรม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020246 บ้านทันสมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030184 บ้านโคกศิลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030186 บ้านคำบอน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030193 บ้านหนองฮังแหลว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030206 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020069 บ้านดอนกอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020080 บ้านนาเหมือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020086 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020211 บ้านแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020214 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020223 บ้านโคกดินแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020228 บ้านภูตะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020232 บ้านปทุมวาปี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020237 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020242 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020134 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020023 บ้านโนนพอก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020028 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020063 บ้านบึง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020070 บ้านโนนทรายคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020090 บ้านแร่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020093 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020109 บ้านคำบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020118 บ้านงิ้วพังฮอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020125 บ้านกุดตะกาบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020141 ชุมพลศึกษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020146 บ้านคำสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020177 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020201 บ้านพันนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030189 บ้านสร้างฟาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030199 บ้านหนองน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020113 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020233 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2