ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
47030082 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030089 บ้านนาแต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030091 บ้านตาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030094 บ้านดงอีด่อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030098 บ้านท่างาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030121 บ้านคำภูทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030127 บ้านจาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030133 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030137 บ้านคำลอดพื้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030022 บ้านนาอวนน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030035 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030043 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030045 บ้านนาง่ามเล้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030046 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030053 บ้านศรีวิชัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030054 บ้านห้วยแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030059 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030066 บ้านบะป่าคา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030156 บ้านดงสาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030087 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030088 บ้านดอนคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030090 แพดพิทยารัตน์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030097 บ้านเพีย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030106 บ้านด่านสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030108 บ้านดงหม้อทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030109 บ้านคำยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030111 บ้านดอนแดงคำอ้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030115 บ้านน้ำจั้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030116 บ้านโนนไทย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030120 บ้านพุทธรักษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030123 บ้านลึมบอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030128 บ้านดงยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030130 ประชานาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030134 บ้านโพธิ์ชัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030139 บ้านโนนแสบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030143 บ้านท่าก้อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030144 บ้านดอนแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030153 บ้านบะยาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030163 บ้านแพงน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030169 บ้านโคกไม้ล้ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030174 บ้านหนองสามขา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030180 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030182 บ้านอากาศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030081 บ้านหนองพอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030101 นาข่าวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030104 บ้านซ่อมดู่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030141 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030058 บ้านวังเยี่ยม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030068 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030072 บ้านโนนชนะสังคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030146 บ้านนาหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030147 บ้านโพนก่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030148 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030149 บ้านสงเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030150 บ้านนากะทาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030151 บ้านนาฮี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030155 บ้านเม่นน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030157 บ้านเสาวัด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030158 บ้านท่าแร่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030160 บ้านดงมะกุ้ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030164 บ้านคึม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030165 บ้านเซือม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030167 บ้านข้าวแป้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030168 บ้านกุดจอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030170 บ้านวาใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030171 บ้านวาน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030175 บ้านถ้ำเต่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030179 บ้านนายอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030092 บ้านกุดจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030126 บ้านสรศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030132 นาจานกล้วยน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030135 บ้านบ่อแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030138 บ้านนาดูนนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030003 บ้านห้วยน้ำเที่ยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030006 บ้านวังเวิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030007 บ้านส้งเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030008 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030009 บ้านโคกถาวร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030013 บ้านคูสะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030019 บ้านโนนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030024 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030025 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030027 บ้านหนองตากวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030030 บ้านโนนแต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030039 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030047 บ้านวังบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030051 บ้านแก้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030052 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030062 บ้านนาบัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030067 บ้านน้ำบุ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030071 บ้านโพนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030076 บ้านนายม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030152 บ้านบะหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030080 อนุบาลคำตากล้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030093 บ้านดงบัง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030096 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030114 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030001 บ้านกุดเรือคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030002 บ้านจำปาดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030004 บ้านขัวก่าย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030015 บ้านโคกแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030023 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030029 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030031 บ้านกุดจิก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030032 บ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030040 บ้านหินเหิบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030041 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030049 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030050 บ้านดอนแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030055 บ้านห้วยหินลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030057 บ้านโนนทับช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030060 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030064 บ้านนาจาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030065 บ้านตาดโตน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030070 บ้านหนองสนม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030075 บ้านบะนกทา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030077 บ้านวังโพน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030078 บ้านอินทร์แปลง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030159 บ้านดงเสียว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030100 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030102 บ้านหนองลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030110 บ้านดงเหนือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030113 คำปลาฝานาทวี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030122 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030131 ชุมชนบ้านมาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030142 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030005 บ้านขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030011 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030012 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030017 บ้านขุนภูมิ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030018 บ้านยางคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030020 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030021 บ้านวังหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030033 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030074 บ้านก่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030145 บ้านท่าควาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030154 บ้านวังม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030166 บ้านแพงใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030172 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030176 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030177 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030178 บ้านดอนทอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030183 บ้านนาเมือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030095 บ้านหนองบัวสิม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030125 บ้านหว้านสหวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030129 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030036 บ้านหนองแสงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030037 บ้านนาซอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030044 บ้านปลาหลาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030056 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030069 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030073 บ้านนาคอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030173 บ้านกุดจอก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3