ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
90020130 บ้านเก่าร้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020133 วัดโคกเหรียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020135 วัดบางศาลา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020106 บ้านหัวไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020107 วัดท่าหยี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020108 บ้านหัวปาบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020110 บ้านโคกเมา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020121 บ้านหาร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020124 บ้านแม่ทอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020005 บ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020016 บ้านนาลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020019 บ้านไสท้อน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020020 วัดจังโหลน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020025 วัดคูหาใน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020031 บ้านพรุพ้อ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020036 บ้านทุ่งนํ้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020037 บ้านหนองนายขุ้ย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020041 วัดท่าแซ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020042 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020045 บ้านบึงพิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020049 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020053 วัดดอน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020060 วัดแม่เตย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020064 วัดหูแร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020066 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020067 บ้านนาแสน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020069 บ้านท่าหมอไชย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020074 วัดศีรษะคีรี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020126 บ้านต้นส้าน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020129 บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020088 บ้านควนโส สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020090 บ้านกรอบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020091 วัดปากจ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020092 วัดบางทีง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020094 บ้านคลองคล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020096 บ้านเกาะใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020101 บ้านควนเนียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020105 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020114 บ้านป่ายาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020123 วัดนารังนก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020001 บ้านเขารักเกียรติ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020007 วัดทุ่งคา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020008 บ้านชายคลอง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020014 บ้านคลองเขาล้อน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020017 วัดไทรใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020018 ชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020032 บ้านควนสะตอ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020038 บ้านเกาะหมี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020051 บ้านใต้ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020068 บ้านทุ่งเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020077 ชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020078 วัดเทพชุมนุม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020080 บ้านไร่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020084 บ้านทุ่งจัง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020085 วัดควนเนียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020086 วัดโคกสมานคุณ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020128 บ้านคลองหอยโข่ง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020132 บ้านปลักคล้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020093 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020095 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020103 บ้านยางงาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020109 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020113 บ้านดินลาน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020122 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020002 บ้านห้วยโอน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020003 บ้านควนนา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020009 บ้านปลายละหาน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020010 บ้านทุ่งคมบาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020011 ชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020012 บ้านคลองกั่ว สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020015 บ้านควนดินแดง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020024 วัดเจริญภูผา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020030 บ้านเนินนิมิต สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020034 วัดรัตนวราราม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020039 บ้านท่าไทร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020044 บ้านบางแฟบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020046 บ้านหน้าควนลัง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020054 บ้านเกาะนก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020055 บ้านควน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020065 บ้านทุ่งตําเสา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020072 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020075 ท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020081 บ้านคลองปอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020125 วัดเลียบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020127 บ้านควนกบ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020131 วัดโคกม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020134 บ้านโคกพยอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020087 วัดโพธิธรรมาราม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020097 บ้านคลองช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020100 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020104 บ้านควนเนียงใน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020111 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020112 วัดเนินพิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020115 บ้านยางงาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020116 วัดท่าช้าง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020117 บ้านบางกลํ่า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020118 วัดท่าเมรุ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020004 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020013 บ้านเขาพระ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020026 บ้านทุ่งมะขาม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020028 บ้านลานควาย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020040 วัดคลองแห สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020043 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020048 เสนาณรงค์วิทยา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020057 บ้านฉลุง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020058 วัดเจริญราษฏร์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020062 วัดหินเกลี้ยง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020063 บ้านวังพา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020070 บ้านหินผุด สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020073 บ้านทุ่งงาย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020082 ทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020136 วัดปรางแก้ว สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020089 บ้านบ่อหว้า สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020099 บ้านหน้าควน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020119 วัดบางหยี สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020120 บ้านยวนยาง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020006 บ้านม่วง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020021 บ้านควนขัน สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020022 บ้านกองอิฐ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020023 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020027 บ้านกําแพงเพชร สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020029 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020047 วัดม่วงค่อม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020052 วัดชลธารประสิทธิ์ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020056 วัดบางลึก สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020059 วัดเขากลอย สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020061 วัดท่าข้าม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020071 วัดพรุเตาะ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020076 วัดท่านางหอม สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020079 บ้านโปะหมอ สพป. สพป.สงขลา เขต 2
90020083 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป. สพป.สงขลา เขต 2