ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
11020002 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020006 วัดสีล้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020008 วัดปานประสิทธาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020010 วัดนิยมยาตรา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020012 คลองกระแชงเตย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020014 วัดสุคันธาวาส สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020015 วัดคอลาด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020016 คลองหลุมลึก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020022 วัดบางพลีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020025 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020026 วัดโคธาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020031 วัดบางนางเพ็ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020032 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020035 วัดกาหลง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020036 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020041 วัดบางโฉลงใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020043 คลองบางน้ำจืด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020045 คลองบางกะอี่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020050 คลองบางแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020058 เทวะคลองตรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020059 พรหมพิกุลทอง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020061 ละมูลรอดศิริ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020066 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020067 อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020069 คลองเจริญราษฎร์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020070 วัดหัวคู้ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020003 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020004 วัดสร่างโศก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020005 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020009 บ้านท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020017 คลองสะบัดจาก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020018 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020019 วัดบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020021 คลองกันยา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020023 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020027 วัดลาดหวาย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020028 วัดบางเพรียง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020029 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020030 คลองบ้านระกาศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020033 ตลาดปากคลองเจ้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020037 คลองปลัดเปรียง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020038 วัดสลุด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020039 วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020042 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020051 คลองบางกระบือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020053 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020055 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020056 วัดกิ่งแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020057 คลองลาดกระบัง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020064 วัดเสาธงนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020065 วัดมงคลนิมิตร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020071 ปากคลองมอญ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020072 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020073 วัดศรีวารีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020001 สุเหร่าคลองใหม่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020011 ตลาดคลองสวน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020013 คลองพระยานาคราช สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020024 วัดนาคราช สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020040 วัดบางโฉลงนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020044 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020046 คลองบางกะสี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020047 สุเหร่าบางปลา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020048 สุเหร่าบางกะสี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020049 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020052 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020054 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020062 วัดบัวโรย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020063 วัดเสาธงกลาง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020068 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2