ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
19020009 วัดนาบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020026 วัดโป่งมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020036 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020043 บ้านหินซ้อน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020113 บ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020119 วัดบ้านหมาก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020127 บ้านซับปลากั้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020128 บ้านเขานมนาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020131 บ้านลำพญากลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020132 บ้านโป่งไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020134 บ้านท่าพลู สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020143 วัดคำพราน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020144 บ้านท่าฤทธิ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020153 บ้านหนองกรดสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020088 วัดสมานมิตรมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020105 อนุบาลวิหารแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020107 วัดคลองใหม่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020052 วัดหนองผักชี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020058 วัดโคกกลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020072 วัดหนองปลิง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020006 วัดชำผักแพว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020007 วัดบ้านดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020010 วัดตาลเดี่ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020030 บ้านป่าวังกวาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020031 บ้านช่อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020037 วัดเขาลาดวนาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020042 บ้านผังสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020110 บ้านซับกระดาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020112 บ้านซับสนุ่น สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020148 บ้านโป่งเก้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020149 บ้านโป่งตะขบ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020097 วัดหนองตาบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020064 วัดบ้านไผ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020076 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020079 วัดบ้านลาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020004 วัดสุนทริกาวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020008 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020011 วัดขอนหอม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020012 วัดเตาปูน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020014 บ้านซับบอน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020020 อนุบาลทับกวาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020021 วัดท่าคล้อ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020028 วัดท่ามะปราง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020032 วัดบ่อโศรก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020035 วัดสองคอนกลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020117 บ้านหลังเขา สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020126 บ้านหนองเอี่ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020138 บ้านคลองไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020139 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020141 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020089 วัดหนองไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020066 วัดบ้านจาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020080 วัดห้วยขมิ้น สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020003 วัดบึงไม้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020017 วัดป่าไผ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020038 วัดบุรีการาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020121 วัดมวกเหล็กใน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020122 บ้านซับพริก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020125 บ้านหนองโป่ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020133 บ้านซับดินดำ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020135 บ้านลำสมพุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020151 วัดวังยาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020154 บ้านปึกสำโรง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020094 วัดศรีสัจจาวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020104 วัดหนองโพธิ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020051 วัดหนองจอกใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020060 วัดหนองอ่างทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020063 วัดหนองตะเฆ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020070 วัดหนองปลาหมอ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020077 วัดลำบัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020081 วัดห้วยทองหลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020005 วัดโคกกรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020022 วัดถ้ำเต่า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020120 อนุบาลมวกเหล็ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020136 บ้านหนองผักหนอก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020145 อนุบาลวังม่วง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020146 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020147 บ้านป่าลานหินดาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020093 วัดเจริญธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020100 บ้านบางกง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020106 บ้านหัวถนน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020108 วัดสร้างบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020057 วัดโพนทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020067 วัดหนองครก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020075 วัดคลองห้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020078 วัดหนองโรง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020096 วัดบ้านดอน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2