ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
72020005 วัดหนองหลอด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020008 บ้านบ่อสำราญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020016 บ้านหนองฝ้าย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020021 บ้านหัวเขา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020034 บ้านบัวขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020036 วัดทุ่งคอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020038 วัดเทพพิทักษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020039 บ้านโป่ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020041 วัดใหม่นพรัตน์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020044 บ้านหนองกระดี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020052 บ้านโคก 7 ลูก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020058 วัดท่าข้าม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020064 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020069 วัดลาดประทุมทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020075 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020076 บ้านสะพังกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020084 วัดหัวโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020089 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020100 บ้านเขากำแพง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020109 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020118 พลับพลาไชย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020124 วัดสระพังลาน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020129 วัดสระยายโสม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020136 วัดโคกสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020002 บ้านนเรศ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020009 บ้านหนองแขม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020012 วัดชีธาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020017 บ้านสระกระโจม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020022 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020023 บ้านห้วยม้าลอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020029 วัดท่ากุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020037 วัดทุ่งเข็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020043 บ้านหนองเฝ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020048 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020054 ตลาดขุนขยัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020057 วัดไชยนาราษฎร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020059 บ้านไผ่ตาโม้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020071 วัดย่านซื่อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020072 วัดไผ่ขาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020079 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020088 วัดยางยี่แส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020111 บ้านหัวทำนบ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020125 วัดดอนสุโข สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020131 วัดคลองตัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020135 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020138 วัดคณฑี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020140 วัดปทุมสราวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020142 วัดหนองตาสาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020143 วัดช่องลม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020004 วัดราษฎรบำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020007 บ้านสระหลวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020010 บ้านหนองสานแตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020013 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020018 บ้านยมเบือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020026 วัดสระด่าน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020046 วัดหัวกลับ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020049 วัดหนองพันเทา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020061 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020073 วัดรางกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020090 วัดจันทราวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020091 บ้านจรเข้สามพัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020093 วัดปทุมวนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020095 วัดโคกยายเกตุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020107 วัดกกม่วง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020110 วัดศรีสร้อยเพชร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020115 วัดคีรีเจริญผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020119 บ้านหนองกุฏิ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020123 บ้านดอนพุทรา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020132 วัดหนองยายทรัพย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020003 วัดสระศรีเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020014 บ้านดงกะเชา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020019 บ้านหนองสลัดได สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020025 บ้านโคกหม้อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020028 วัดบ้านกรวด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020030 วัดศรีเฉลิมเขต สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020031 วัดดอนมะนาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020032 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020033 บ้านโคกงูเห่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020040 วัดเนินพระปรางค์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020042 บ้านหัววัง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020047 วัดทับกระดาน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020062 วัดท่าจัด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020067 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020081 วัดพรสวรรค์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020085 บ้านประทุนทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020087 วัดบางบอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020092 บ้านเขาชานหมาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020105 วัดจำปา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020112 วัดกลางบ้านดอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020120 วัดโบสถ์วิทยาคาร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020128 วัดบ่อคู่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020133 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020134 วัดหนองหลุม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020137 วัดคอกวัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020006 บ้านทะเลบก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020011 วัดธัญญวารี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020015 วัดหนองแจง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020045 บ้านดอนตำลึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020050 วัดบางสาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020051 วัดสำเภาทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020056 สองพี่น้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020060 วัดไผ่โรงวัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020078 บ้านหนองกระทู้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020082 วัดเขาพนมนาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020083 วัดดอนสงวน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020094 บ้านรางโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020097 วัดโภคาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020098 วัดคีรีรัตนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020106 วัดโพธิ์เขียว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020108 บ้านสระบัวทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020113 วัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020114 วัดเขาดีสลัก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020122 วัดใหม่สิทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020126 วัดนันทวัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020141 วัดเขาพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2