ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
84020077 บ้านปากโตน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020091 บ้านเชี่ยวหมวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020003 บ้านตะกรบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020006 วัดไตรรัตนากร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020008 บ้านนาแค สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020009 บ้านหนองมน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020011 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020014 บ้านคลองไม้แดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020015 บ้านลุ่มชุมแสง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020019 วัดเววน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020022 วัดพุมเรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020025 บ้านทุ่งนางเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020026 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020140 บ้านท่าแซะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020040 บ้านคันธุลี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020060 วัดขจรบำรุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020063 บ้านทุ่งเสียน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020064 บ้านหนองเหรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020109 วัดพะแสง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020127 บ้านลูกเดือน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020164 เจริญเวชวิทยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020166 บ้านท่าตะเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020175 บ้านหนองจอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020176 บ้านนาค้อ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020189 บ้านบางประชาภิบาล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020190 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020199 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020206 บ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020081 คีรีรัฐนิคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020083 บ้านบางขนุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020001 วัดชยาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020002 สารภีอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020005 วัดวิชิตธาราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020012 บ้านพรุยายชี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020017 วัดเขาพนมแบก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020027 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020030 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020142 วัดอัมพาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020145 บ้านคลองวัว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020034 บ้านคลองพา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020035 บ้านชายท่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020059 วัดอัมพาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020101 บ้านพัฒนา 2 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020102 บ้านวังขุม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020107 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020112 บ้านบางปรุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020119 บ้านป่าตง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020162 บ้านบนไร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020171 บ้านนาใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020172 วัดทุ่งเซียด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020178 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020187 วัดบางมะเดื่อ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020192 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020200 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020201 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020210 บ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020068 วัดโกศาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020086 บ้านทำเนียบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020092 บ้านวังพลาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020095 บ้านบางพระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020004 บ้านห้วยพุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020018 วัดเดิมเจ้า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020028 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020144 วัดบางปอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020146 วัดบ่อมะปริง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020149 บ้านคชาธาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020150 บ้านหน้าซึง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020033 บ้านกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020057 บ้านคลองสงค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020058 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020214 บ้านท่าใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020114 วัดถ้ำวราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020115 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020116 บ้านเขานาใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020123 บ้านบางหิน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020128 วัดพนม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020154 บ้านแม่แขก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020159 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020169 วัดตรณาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020173 วัดนาคาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020193 วัดแหลมไผ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020196 บ้านคลองราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020213 สหกรณ์นิคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020066 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020067 บ้านปากทำเรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020085 บ้านน้ำราด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020087 วัดนิลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020090 บ้านปากหาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020094 บ้านท่าไคร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020029 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020138 บ้านควนสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020215 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020046 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020051 บ้านศรีพนม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020052 วัดมหาถูปาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020065 วัดศรีสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020100 บ้านพัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020104 บ้านช่องไม้งาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020113 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020117 บ้านจำปาทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020118 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020129 บ้านใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020130 วัดธัญญาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020131 บ้านเบญจา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020161 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020182 วัดเกษมบำรุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020184 วัดรัษฎาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020195 วัดห้วยกรวด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020198 วัดบางพลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020205 วัดหัวเตย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020212 วัดอรัญญาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020069 วัดอินทราวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020071 บ้านบ่อน้ำผุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020080 บ้านท่าขนอน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020013 วัดวิโรจนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020143 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020153 วัดท่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020044 ตลาดหนองหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020045 บ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020050 บ้านดอนมะกอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020054 บ้านอู่ตะเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020056 บ้านคลองรอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020103 ตาขุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020108 วัดพรุศรี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020120 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020125 บ้านอรุโณทัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020133 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020155 บ้านสหกรณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020156 วัดประชาวงศาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020158 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020160 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020163 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020165 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020170 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020177 บ้านบ่อกรัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020203 บ้านยางงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020207 บ้านโพธิ์พนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020208 บ้านวังผักแว่น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020211 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020072 วัดถ้ำสิงขร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020073 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020076 บ้านหินดาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020079 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020088 บ้านยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020016 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020020 บ้านเหนือน้ำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020135 บ้านควนรา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020136 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020141 วัดนันทาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020151 วัดบางคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020152 วัดประตูใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020036 บ้านมะม่วงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020037 บ้านท่าไท สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020038 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020039 บ้านควนสูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020041 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020048 วัดสุมังคลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020049 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020055 วัดกาฬสินธุ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020061 บ้านดินก้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020062 บ้านทุ่งพลับ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020098 บ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020122 บ้านต้นยวน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020186 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020209 วัดโพธิ์น้อย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020074 บ้านย่านยาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020078 บ้านโตนยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020082 วัดน้ำหัก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020096 บ้านมะเลาะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020097 บ้านย่านมะปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020010 บ้านนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020024 บ้านทือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020031 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020137 วัดบางน้ำจืด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020148 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020047 วัดชัยธาราวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020110 บ้านตาขุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020121 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020124 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020126 บ้านบางสาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020134 บ้านพังกาญจน์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020181 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020188 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020191 วัดสระพัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020197 วัดตรีธาราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020202 วัดหนองไทร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2