ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
84030060 บ้านบางประสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030063 ศึกษาประชาคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030067 ไทยรัฐวิทยา 22 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030072 บ้านไร่ยาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030078 บ้านควนคีรีวงศ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030079 บ้านควนสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030040 ทรัพย์ทวี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030054 บ้านสวยศรี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030004 บ้านควนพรุพี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030005 บ้านควนมหาชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030015 บ้านยูงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030017 บ้านทุ่งในไร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030019 วัดวิเวการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030021 บ้านไสดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030030 บ้านควนใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030032 บ้านห้วยล่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030038 บ้านคลองหาเหนือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030089 บ้านกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030090 บ้านคลองกา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030094 บ้านปากหาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030101 บ้านปากสาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030102 บ้านลานเข้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030107 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030111 บ้านในไร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030120 วัดคลองตาล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030068 บ้านเขารักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030069 บ้านเขาสามยอด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030077 บ้านคลองโร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030081 บ้านห้วยมุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030082 มิตรประชาราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030170 บ้านยวนปลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030043 วัดอินทการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030053 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030008 วัดควนศรี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030014 บ้านนาควน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030026 นาสาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030028 บ้านยางอุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030031 บ้านช่องช้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030134 บ้านประตูพลิก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030140 วัดบางสวรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030155 ประชาอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030163 บ้านย่านดินแดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030164 บ้านบ่อพระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030088 บ้านควนเจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030095 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030108 มหาราช ๒ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030109 บ้านนาชุมเห็ด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030110 บ้านห้วยมะนาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030113 บ้านส้องเหนือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030114 วัดบ้านส้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030119 บ้านหนองโสน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030055 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030057 บ้านคลองจัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030065 จิตประชาราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030166 บ้านบางหอย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030174 บ้านควนสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030001 บ้านคลองปราบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030006 บ้านควนเนียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030016 วัดท่าเจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030029 บ้านดอนทราย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030130 บ้านไสท้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030131 บ้านควนยอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030132 วัดสามพัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030138 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030139 บ้านคลองโหยน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030144 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030151 บ้านบางรูป สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030157 บ้านควนมหาชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030160 บ้านไสขรบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030161 บ้านบางหยด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030087 บ้านควนกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030092 บ้านควนปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030115 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030123 บ้านไทรห้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030056 บ้านเขาตอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030058 บ้านทุ่งจูด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030059 บ้านสี่แยกสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030070 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030073 บ้านบางดี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030074 บ้านพรหมรังสิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030167 บ้านปลายศอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030171 บ้านบางปาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030172 วัดสองแพรก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030041 วัดควนท่าแร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030045 บ้านคลองยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030046 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030047 บ้านหนองเรียน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030052 บ้านห้วยห้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030128 บ้านควนสว่างวัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030129 บ้านบางน้ำเย็น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030133 บ้านไสดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030135 บ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030137 วัดบางพา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030143 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030154 บ้านเมรัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030159 บ้านยูงทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030162 บ้านปลายสาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030112 บ้านพรุแชง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030116 บ้านส้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030061 วัดดอนพยอม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030083 วัดอรัญคามวารี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030169 บ้านคลองพังกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030175 วัดสมัยสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030044 บ้านปากด่าน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030048 บ้านดอนงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030050 บ้านธารอารี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030003 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030009 ควนสุบรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030020 บ้านห้วยตอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030022 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030023 บ้านขุนราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030034 บ้านกอบแกบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030037 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030136 บ้านหมาก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030141 ปัญญาประชาอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030145 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030152 วัดบางกำยาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030158 บ้านโคกมะม่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030084 บ้านเขานิพันธ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030091 บ้านควนสูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030096 วัดคลองฉนวน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030097 บ้านยูงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030103 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030104 บ้านหานเพชร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030105 วัดโสภณประชาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030121 วัดเวียงสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030168 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030173 บ้านควนสินชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030049 บ้านทรายทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030012 วัดไทรโพธิ์งาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030013 บ้านทุ่งตำเสา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030018 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030024 บ้านควนกองเมือง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030027 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030035 บ้านเหมืองทวด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030036 บ้านวังหิน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030039 บ้านปลายน้ำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030142 อุดมมิตรพัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030149 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030150 บ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030156 บ้านควนนิยม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030085 บ้านเขาปูน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3