ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
32010291 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010298 บ้านฉันเพล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010114 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010144 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010147 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010009 บ้านจักจรูก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010022 บ้านตระแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010040 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010043 บ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010045 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010051 บ้านระหาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010067 บ้านนาเสือก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010091 บ้านบรมสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010101 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010244 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010155 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010160 บ้านบึงขวาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010163 บ้านเปรียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010173 บ้านหนองผือโนนแคน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010174 บ้านข่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010189 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010191 บ้านโนนถ่อน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010201 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010208 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010211 บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010218 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010248 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010250 บ้านตะมะหนองกระจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010287 บ้านบึง-เบาะอุ่น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010293 บ้านกันตรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010109 บ้านเวียย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010112 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010120 บ้านจบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010121 บ้านบุอาไร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010145 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010010 บ้านตระแบกน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010025 บ้านตั้งใจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010026 บ้านระกาสังแก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010034 บ้านตาอ็อง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010038 บ้านกาเกาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010046 บ้านตาเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010047 บ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010052 บ้านไถงตรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010057 บ้านโคกกระเพอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010062 บ้านโดนออง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010066 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010085 บ้านทะนงชัย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010227 บ้านโชกเหนือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010243 บ้านโคกเกาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010153 บ้านดงถาวร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010164 บ้านกันจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010171 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010181 บ้านหัวแรต สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010224 บ้านจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010261 การุญวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010265 บ้านหนองคูสะแบะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010288 บ้านกันเตรีย็ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010294 บ้านสนวนนางแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010118 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010128 บ้านว่าน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010130 บ้านอาแวะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010133 บ้านดินแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010149 บ้านหนองสนิท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010019 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010020 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010021 บ้านใหม่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010041 บ้านระเภาว์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010054 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010059 บ้านโคกพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010077 บ้านอังกัญ - โคกบรรเลง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010083 บ้านหนองกัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010240 บ้านอู่โลก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010156 บ้านไพรษรสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010167 บ้านช่างปี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010170 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010175 บ้านตรมไพร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010190 บ้านหนองท่ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010195 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010206 บ้านยางเตี้ย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010210 บ้านแกสระใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010214 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010223 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010263 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010267 บ้านหนองแล้ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010281 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010282 บ้านตากูก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010108 บ้านกันโจรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010117 บ้านหนองขวาว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010124 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010146 บ้านวารไพรศรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010004 บ้านขามระกา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010016 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010017 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010039 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010044 บ้านท่าสว่าง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010058 หนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010070 บ้านนาบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010074 อนุบาลสุรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010092 บ้านเล้าข้าว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010097 บ้านตะบัล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010098 บ้านโคกเมือง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010102 บ้านทัพกระบือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010228 บ้านตระเปียงเตีย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010229 บ้านหนองคู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010231 ดรุณวิทยากร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010237 บ้านจรวย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010154 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010169 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010172 บ้านโคกอาโพน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010188 บ้านสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010217 บ้านหนองขนาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010249 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010122 บ้านผือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010129 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010139 บ้านเมืองลีง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010001 บ้านขนาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010003 บ้านโคกอารักษ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010030 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010036 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010050 บ้านเทนมีย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010055 บ้านหนองกง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010064 บ้านระไซร์สองชั้น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010078 บ้านรัตนะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010084 บ้านตาเปาว์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010086 บ้านบุทม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010103 บ้านแสลงพันธ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010234 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010235 ศิริราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010241 บ้านตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010242 บ้านโชกใต้ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010152 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010166 บ้านพันษี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010176 จตุรมิตรวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010185 บ้านบ่อน้ำใส สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010202 บ้านกะลัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010215 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010256 บ้านหนองดุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010258 บ้านกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010260 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010271 บ้านค้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010285 บ้านตากแดด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010299 บ้านพะเนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010127 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010137 บ้านทวารไพร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010148 บ้านหนองกับ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010002 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010028 บ้านหนองกระดาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010029 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010031 บ้านขยอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010042 บ้านกาเกาะระโยง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010049 บ้านคาบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010068 บ้านละหุ่งหนองกก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010072 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010076 บ้านบุฤาษี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010079 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010081 บ้านหัวตะพาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010088 เมืองที สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010089 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010105 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010107 บ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010230 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010182 บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010186 บ้านแตล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010192 บ้านสังแกหนองคู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010197 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010207 อนุบาลศีขรภูมิ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010252 บ้านขนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010270 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010280 บ้านสดอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010283 บ้านโชค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010290 บ้านตลาดตาโหมก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010113 บ้านจอมพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010116 บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010119 บ้านชุมแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010126 บ้านขามศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010143 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010012 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010013 บ้านดงมัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010018 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010032 เสกวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010063 บ้านสำโรงนาดี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010073 เมืองสุรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010075 วัดประสพ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010080 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010093 บ้านกันแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010096 บ้านตระแบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010158 บ้านคาละแมะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010168 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010179 บึงวิทยาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010194 บ้านดู่อาราง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010204 บ้านกางของ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010209 บ้านขะเนก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010212 บ้านหนองขามวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010264 บ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010269 บ้านโนนลี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010276 หมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010279 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010284 บ้านอำปึลสนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010289 บ้านพระปืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010295 บ้านบุญโลก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010123 บ้านม่วง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010132 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010140 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010142 ลุ่มระวีวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010015 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010023 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010033 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010048 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010053 บ้านตะตึงไถง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010056 บ้านพันธุลี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010087 บ้านประปืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010090 บ้านราม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010232 บ้านตรำดม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010151 บ้านโคกสนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010165 บ้านพม่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010180 บ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010187 บ้านประทุนอายอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010213 บ้านสะโน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010216 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010225 บ้านกระดาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010254 บ้านหนองพญา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010268 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010273 บ้านหนองฮะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010274 บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010286 บ้านภูดินหนองตะครอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010296 บ้านแสรออ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010110 บ้านอันโนง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010111 อนุบาลจอมพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010135 บ้านกรูดหนองซำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010136 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010006 บ้านแกน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010024 รุ่งรัฐวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010027 บ้านปะตาเมาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010035 บ้านจันรม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010061 บ้านตำปูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010069 บ้านโดนโอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010082 บ้านเพี้ยราม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010094 บ้านสลักได สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010095 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010106 บ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010233 บ้านระไซร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010239 วัดทักษิณวารี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010159 บ้านหนองจอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010177 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010199 บ้านทุ่งรูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010203 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010205 บ้านระเวียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010245 บ้านกระออม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010247 บ้านหนองอีเลิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010251 บ้านตางมาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010272 บ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010277 บ้านหมื่นศรีน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010278 อนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010292 บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010115 ทวีคามวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010134 บ้านระวี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010138 บ้านทุ่งนาค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010005 บ้านแกใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010011 บ้านคอโค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010037 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010060 บ้านประทัดบุอาลอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010065 บ้านโคกวัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010100 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010104 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010226 บ้านภูมิสตึง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010236 บ้านตาเมาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010150 บ้านกุดหวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010157 บ้านขวาวใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010162 บ้านจารพัต สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010184 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010193 บ้านอาวุธ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010196 บ้านผักไหม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010198 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010219 บ้านลุมพุกหนองกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010220 บ้านโคกลำดวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010246 หนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010253 บ้านดู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010255 บ้านศรีราชา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010257 บ้านสะโน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010259 บ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010297 บ้านสามโค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010131 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010141 บ้านตากวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010007 บ้านนาเกา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010014 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010071 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010099 บ้านสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010238 อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010178 บ้านตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010183 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010200 บ้านสว่างโนนแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010221 บ้านห้วยโนนเจริญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010222 บ้านปะนอยไถง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010262 บ้านสังแก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1
32010266 บ้านหนองแคน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 1