ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
32020016 บ้านขวาวโค้ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020019 บ้านทิพย์นวด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020036 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020039 สนวนโคกเม็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020042 บ้านสายสนอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020066 บ้านปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020075 บ้านตานบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020078 บ้านเฉนียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020083 บ้านธรรมษา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020086 บ้านพิงพวย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020087 บ้านโสมน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020207 บ้านหนองบัวงาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020212 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020130 บ้านทับน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020167 บ้านขาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020170 บ้านดู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020176 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020178 บ้านหัวนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020179 บ้านตาเพชร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020182 บ้านโพนโก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020190 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020191 บ้านหนองระฆัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020197 ผาแดงวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020005 บ้านขุนหาญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020007 บ้านชุมพลบุรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020012 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020017 บ้านกระสัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020022 บ้านขามโพนทัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020068 บ้านโพนทา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020071 บ้านหมากมี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020079 บ้านปรีง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020084 บ้านจันทร์งาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020093 บ้านหัวพี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020106 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020107 บ้านโพนงอย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020113 บ้านบุผาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020202 บ้านเซียงซิน-โนนดู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020210 บ้านม่วงหวาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020211 บ้านค้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020222 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020140 บ้านน้ำเขียว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020141 บ้านหนองคู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020148 บ้านนาวอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020149 บ้านช่องยางชุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020168 บ้านสร้างบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020171 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020173 บ้านแคนน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020195 บ้านอาเลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020003 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020004 บ้านทิพย์เนตร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020013 โพนทองพิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020025 ชุมชนบ้านซาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020033 บ้านงิ้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020054 บ้านอาคุณ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020056 บ้านศาลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020059 บ้านหนองบึง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020073 บ้านตาฮะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020081 บ้านโนนสูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020090 บ้านยางกระจับ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020098 บ้านสะเอิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020099 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020104 บ้านเมืองแก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020201 บ้านคำผง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020204 บ้านอาพืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020121 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020127 บ้านโนนทราย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020134 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020143 บ้านเบิด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020157 บ้านผือน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020180 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020183 บ้านเป้า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020187 บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020011 บ้านแคนดำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020021 บ้านโพนม่วง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020026 บ้านโนนสัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020028 บ้านยางบ่ออี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020043 บ้านม่วงน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020049 บ้านขุนไชยทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020077 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020080 บ้านบะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020085 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020095 บ้านโพนครก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020105 บ้านหนองคูน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020112 บ้านทุ่งโก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020223 โนนนารายณ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020128 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020132 บ้านแต้ - หนองบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020136 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020137 บ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020150 บ้านคอนสวรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020156 บ้านขะยูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020161 บ้านหนองกา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020166 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020185 บ้านทัพไทย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020193 บ้านสะทืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020194 บ้านหนองอียอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020002 บ้านหนองพิมาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020010 บ้านระหาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020038 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020048 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020050 บ้านยางขามเฒ่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020055 บ้านโคกกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020067 บ้านลุงปุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020074 บ้านปอหมัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020092 บ้านชายทุ่ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020109 บ้านม่วงมูล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020208 บ้านผักไหม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020216 บ้านหนองเทพ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020152 บ้านนาอุดม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020158 รัตนวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020159 อนุบาลรัตนบุรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020164 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020174 บ้านโนนจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020177 บ้านนานวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020186 สนมศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020188 วัดบึงบ้านสนม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020192 บ้านนาดี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020196 บ้านโนนเซียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020015 บ้านกระเบื้อง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020035 สามัคคีศึกษา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020040 บ้านเบงท่าลาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020041 บ้านศรีณรงค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020047 บ้านตลุงโนนกอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020052 บ้านตระมูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020057 บ้านหนองอีดำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020058 บ้านภูดิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020060 บ้านโนนโพ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020062 บ้านบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020088 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020094 บ้านสาโรช สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020101 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020102 บ้านหนองตาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020110 บ้านไกลเสนียด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020220 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020122 บ้านม่วงบุญมี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020125 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020147 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020155 บ้านนางเข็ม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020165 ปทุมมาศวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020175 บ้านหนองขุนศรี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020199 บ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020027 บ้านกะทะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020045 บ้านตั้งใจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020053 บ้านบอน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020061 บ้านตาทิตย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020063 บ้านตากลาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020076 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020082 บ้านบัวโคก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020100 บ้านกุดมะโน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020203 บ้านม่วงหนองตาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020206 บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020129 บ้านจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020133 บ้านม่วงหมาก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020144 ไตรคามวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020181 บ้านโนนเปือย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020189 บ้านโสกแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020198 บ้านกาพระ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020008 บ้านตึกชุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020009 บ้านโคกสูง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020029 บ้านบุตาโสม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020037 บ้านยางชุม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020091 บ้านเหล่า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020096 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020097 บ้านโพนขวาว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020115 บ้านนานวล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020209 บ้านหนองไม้งาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020213 บ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020215 บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020218 บ้านผำ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020219 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020221 บ้านขุมดิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020119 บ้านดงเค็ง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020120 บ้านแก'แกศึกษาวิทยา' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020123 บ้านหาญฮี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020139 บ้านอาจญา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020154 บ้านยาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020184 บ้านโพนดวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2
32020200 บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 2