ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
32030080 หวลถวิลวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030086 บ้านจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030088 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030091 บ้านกู่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030094 บ้านโจรก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030170 กลาโหมราชเสนา 2 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030010 บ้านโคกทม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030014 บ้านจรูกแขวะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030027 มหาราช ๔ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030029 บ้านจีกแดก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030058 บ้านคลอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030194 บ้านตาลวก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030221 บ้านเตาแดก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030227 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030110 บ้านขอนแตก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030127 บ้านปวงตึก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030133 บ้านเลิศอรุณ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030136 บ้านลำหาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030137 บ้านโนนเจริญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030144 บ้านโคกไทร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030146 บ้านอังกอล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030149 บ้านโพนชาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030160 บ้านตาโมม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030161 บ้านจังเอิล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030162 บ้านหลัก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030077 บ้านปราสาทเบง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030084 บ้านราวนคร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030089 บ้านถนนชัย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030090 บ้านโนนทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030098 บ้านสกล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030103 บ้านแนงมุด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030174 บ้านนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030186 บ้านโคกสมอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030007 บ้านทำนบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030015 บ้านกูน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030030 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030039 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030055 บ้านบุอันโนง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030193 บ้านโคกกรม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030210 บ้านตะโนน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030211 บ้านสำโรง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030218 บ้านณรงค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030225 บ้านน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030106 บ้านโนนสบาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030119 บ้านเถกิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030130 สตรีวิทยาสมาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030135 บ้านร่มเย็น สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030159 บ้านสะกาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030166 บ้านศรีนวล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030076 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030172 บ้านตาวัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030175 บ้านจบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030187 บ้านสวาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030017 บ้านตายัวะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030018 บ้านตาวร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030032 บ้านตานี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030033 บ้านโคกจำเริญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030035 บ้านสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030036 บ้านลำพุก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030075 บ้านกระวัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030195 บ้านศรีสวาย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030202 บ้านอำปึล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030219 บ้านตรวจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030232 บ้านกุง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030111 บ้านอาวอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030112 บ้านโตงน้อย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030114 หนองโสนวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030131 บ้านคะนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030140 บ้านศาลา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030153 ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030156 บ้านกระสัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030164 สังขะวิทยาคม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030096 บ้านเกษตรถาวร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030180 บ้านระมาดค้อ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030183 บ้านสน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030188 บ้านอาโพน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030004 บ้านสีโค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030023 บ้านเชื้อเพลิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030024 บ้านโชคนาสาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030025 บ้านเจ้าคุณ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030050 บ้านไทร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030051 บ้านอำปึลกง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030064 บ้านสองสะโกม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030065 ไพลศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030069 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030208 บ้านเกาะแจนแวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030217 บ้านโสน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030107 บ้านถนน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030109 สหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030118 บ้านสนบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030121 บ้านตาคง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030128 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030134 บ้านเสรียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030139 บ้านตาพราม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030167 บ้านโดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030081 บ้านคูตัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030095 บ้านด่าน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030168 บ้านโชค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030013 บ้านโคลด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030021 รัฐประชาสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030038 บ้านตาเบา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030044 บ้านหนองหรี่ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030045 บ้านกำไสจาน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030048 บ้านลำดวนพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030053 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030057 บ้านปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030073 บ้านเสกกอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030196 บ้านจีกแดก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030197 บ้านละเอาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030200 บ้านหนองคันนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030222 บ้านโนนทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030224 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030233 บ้านคูขาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030234 บ้านตราด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030113 บ้านตอกตรา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030116 บ้านศรีมงคล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030124 บ้านสนวน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030152 บ้านพรหมสะอาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030157 บ้านแสนกาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030158 สหมิตรวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030083 บ้านหนองโยโคกปืด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030102 ประชาสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030181 บ้านโนนสังข์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030009 บ้านจบก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030016 บ้านรันเดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030019 บ้านกาบกระบือ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030034 บ้านตาเตียว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030046 บ้านสะพานหัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030192 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030198 บ้านพนมดิน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030205 บ้านไทยสันติสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030206 บ้านไทยนิยมพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030209 บ้านแดง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030213 ศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030214 บ้านละมงค์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030216 บ้านมหาชัย สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030223 บ้านเกาะตรวจ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030231 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030117 ดมวิทยาคาร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030132 บ้านทัพทัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030141 บ้านชำเบง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030142 บ้านลันแต้ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030150 บ้านชำสมิง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030165 บ้านสังขะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030082 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030101 บ้านสระทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030184 บ้านสำเภาลูน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030185 บ้านไทยเดิม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030189 บ้านสะแร สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030003 บ้านตาเสาะ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030005 ปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030011 บ้านสวายซอ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030012 บ้านกะดาด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030026 บ้านมะเมียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030031 บ้านนาครอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030037 บ้านโชค สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030049 วันเจริญสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030054 บ้านพนม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030190 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030191 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030203 บ้านรุน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030212 บ้านพะเนาว์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030228 พระจันทร์ศรีสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030108 บ้านโคกรัมย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030122 จตุคามวิทยา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030078 บ้านบักจรัง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030085 บ้านโคกตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030092 บ้านโพนทอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030097 เรืองเจริญพัฒนา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030099 บ้านตะเคียน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030171 บ้านโอทะลัน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030176 บ้านหนองโจงโลง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030182 บ้านสะเดา สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030008 อมรินทราวารี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030022 บ้านโพธิ์กอง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030043 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030061 บ้านละลมระไซ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030062 บ้านบักดอก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030067 บ้านสมุด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030068 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030070 บ้านปลัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030201 บ้านหนองจูบ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030207 บ้านอุโลก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030123 บ้านห้วยปูน สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030125 บ้านขนาดมอญ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030138 บ้านวังปลัด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030145 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030151 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030154 บ้านหนองขี้เหล็ก สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030155 บ้านพระแก้ว สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030087 เกษตรอีสานสามัคคี สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030169 บ้านจรัส สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030179 บ้านบัวเชด สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030072 บ้านก็วล สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030074 บ้านลังโกม สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030199 บ้านตาเมียง สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030120 บ้านกะปู สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
32030147 บ้านจารย์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3