ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
39010095 บ้านหนองตานา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010101 บ้านโสกแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010104 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010116 บ้านค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010119 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010128 ปรางค์กู่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010002 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010003 ยางหลวงพิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010008 บ้านหนองกุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010010 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010012 บ้านทรายงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010017 บ้านโนนขมิ้น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010028 บ้านโคกกุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010034 บ้านโคกม่วย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010047 บ้านตำแย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010054 หนองบัววิทยายน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010060 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010077 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010142 บ้านนาทม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010148 บ้านดอนข่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010157 บ้านโคกสนั่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010168 บ้านมอเหนือ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010188 บ้านสันป่าพลวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010082 บ้านโสกช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010088 บ้านข่าน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010096 บ้านหนองสะแบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010106 บ้านห้วยบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010107 บ้านโคกม่วงชุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010123 บ้านถิ่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010125 บ้านกุดกวางสร้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010126 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010015 บ้านกุดเต่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010018 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010035 บ้านพร้าว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010055 บ้านวังหมื่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010151 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010156 บ้านโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010179 หนองม่วงชมพูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010183 บ้านหนองทุ่งมน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010197 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010211 บ้านนาทับควาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010214 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010083 บ้านหัวขัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010103 บ้านโนนตาล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010105 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010111 บ้านโสกจาน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010115 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010117 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010118 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010120 บ้านหนองเล้าข้าว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010130 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010022 ร่มเกล้า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010029 บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010046 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010074 บ้านดินทรายอ่อน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010140 บ้านกุดแท่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010165 บ้านโนนหว้าทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010173 บ้านวังโปร่ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010190 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010194 บ้านหนองแตง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010208 บ้านสำราญสุข สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010215 กุดจิกวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010217 บ้านโปร่งแจ้ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010081 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010090 บ้านวังมน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010108 บ้านโนนสงเปลือย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010114 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010005 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010011 บ้านนามะเฟือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010019 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010026 บ้านหินคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010027 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010030 บ้านดอนนาดี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010031 บ้านข้องโป้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010033 บ้านห้วยค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010050 บ้านลำภู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010053 พิศาลวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010057 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010143 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010152 ชุมชนบ้านนากอก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010155 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010161 บ้านวังไฮ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010162 บ้านโนนข่า(พอง) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010186 บ้านดอนเกล็ด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010213 บ้านหนองโน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010100 บ้านดงบาก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010137 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010020 บ้านนาเลิง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010021 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010059 บ้านภูพานทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010065 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010073 บ้านข่าดอนเข็ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010141 บ้านวังคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010150 บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010153 โคกม่วงทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010159 บ้านแกท่าวารี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010171 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010172 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010177 วังแคนวังคูณวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010180 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010196 บ้านนาแพง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010200 บ้านผาสุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010203 บ้านผาเสด็จ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010204 บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010110 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010112 บ้านฝายหิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010136 บ้านโคกป่ากุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010032 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010044 บ้านลาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010049 บ้านนาวังเวิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010058 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010066 บ้านหนองบัวโซม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010068 บ้านหนองปลาขาว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010144 บ้านโนนเสถียร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010146 บ้านหนองอุ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010147 บ้านหนองขามท่างาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010149 บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010166 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010169 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010187 บ้านป่าคา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010193 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010209 กุดหานสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010216 โนนข่าประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010219 บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010085 บ้านกุดคอเมย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010092 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010097 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010122 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010129 นิคมวัฒนา 6 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010134 บ้านท่าลาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010006 บ้านกุดจิก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010040 บ้านบุ่งบก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010045 บ้านห้วยหามต่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010063 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010076 บ้านดอนหัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010170 โนนคูณวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010181 บ้านมอใต้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010184 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010199 บ้านคอกวัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010218 บ้านห้วยกวางทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010080 บ้านหนองแวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010099 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010102 นิคมสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010016 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010023 บ้านโนนทัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010024 บ้านอ่างบูรพา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010025 บ้านภูพานคำ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010036 บ้านบกโนนเรียง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010145 บ้านทรายมูล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010167 ฝายหินประชารักษ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010182 เมืองใหม่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010201 บ้านหนองคังคา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010210 ดอนปอวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1