ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
39020008 บ้านป่าแดงงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020009 บ้านสนามชัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020020 บ้านหนองเอี่ยน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020022 บ้านหนองบัวคำแสน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020024 นครชัยประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020028 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020031 บ้านก่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020037 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020038 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020043 บ้านห้วยนาหลวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020044 หนองด้วงวังประทุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020092 บ้านโคกกะทอ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020096 บ้านนากลาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020097 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020101 บ้านไทยนิยม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020102 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020051 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020055 บ้านกุดฮู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020070 โนนอุดมศึกษา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020071 โนนปอแดงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020072 บ้านต่างแคน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020078 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020079 บ้านบุญทัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020004 บ้านอาบช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020013 บ้านหนองแวงคำ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020014 บ้านหนองแสง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020017 ดงสวรรค์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020021 บ้านหนองด่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020026 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020029 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020033 บ้านโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020034 บ้านซำเสี้ยว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020087 บ้านนาส้มโฮง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020088 บ้านหนองค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020090 บ้านนาแก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020098 บ้านผาวัง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020103 บ้านนาสุรินทร์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020052 บ้านนาไร่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020075 บ้านนาโมง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020077 บ้านโคกนกสาริกา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020080 หนองเหลืองขามนคร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020007 กุดแห่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020010 บ้านนาสมใจ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020011 บ้านยางชุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020015 บ้านขอบเหล็ก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020036 บ้านโนนตาล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020040 บ้านท่าอุทัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020104 บ้านโคกหนองบัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020047 ยูงทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020048 บ้านกุดผึ้ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020053 บ้านวังหินซา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020060 บ้านโนนงามวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020063 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020067 บ้านนาสี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020076 บ้านต้อง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020001 บ้านกุดดินจี่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020084 บ้านภูเขาวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020085 เทพคีรีพิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020089 บ้านผาเวียง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020091 บ้านโคกนาเหล่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020093 บ้านนาสมนึก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020099 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020058 บ้านนาด่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2