ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010166 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010194 บ้านหนองผง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010202 บ้านใหม่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010214 บ้านห้วยวังโตน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010217 บ้านดงยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010006 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010018 บ้านอีหลุ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010027 บ้านดงหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010036 บ้านงอยเลิงทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010057 บ้านคำกลิ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010066 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010078 บ้านหนองคอนแสน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010085 บ้านหนองนาคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010102 บ้านศรีสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010122 บ้านหนองแซงสร้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010142 บ้านหมากหญ้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010146 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010165 บ้านด่าน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010191 บ้านหมูม่นโพนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010198 บ้านหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010199 บ้านดงขันทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010016 บ้านนาคลอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010035 บ้านนาคำหลวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010055 บ้านพรานเหมือน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010223 บ้านดอนเดื่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010121 บ้านหนองแวงจุมพล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010130 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010137 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010144 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010170 บ้านหม้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010188 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010192 บ้านยามกาโนนคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010200 บ้านดงศรีสําราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010211 บ้านดงปอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010003 บ้านโนนยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010022 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010023 บ้านหนองหลอด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010028 บ้านเชียงพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010037 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010110 บ้านหนองตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010114 บ้านหมากแข้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010219 บ้านแมดวิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010228 บ้านชาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010230 บ้านน้ำเที่ยง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010236 อนุบาลสร้างคอม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010120 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010147 บ้านอูบมุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010149 บ้านโคกผักหอม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010167 บ้านคอนเลียบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010014 บ้านจำปาวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010062 บ้านตาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010070 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010087 บ้านหนองแก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010090 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010097 บ้านหนองนาเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010099 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010112 อนุบาลอุดรธานี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010225 โคกโพธิ์วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010229 บ้านนามั่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010239 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010127 บ้านโนนหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010129 บ้านโคกหนองแซง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010138 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010141 บ้านโคกศรีแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010145 บ้านโนนชัยศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010150 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010151 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010168 บ้านนาพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010174 บ้านนาทรายนาม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010189 บ้านยามกาใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010204 บ้านโพนงามหนองตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010207 บ้านทอนดอนยาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010208 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010026 บ้านนาเยีย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010030 บ้านนาทาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010038 บ้านหนองหัวหมู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010046 บ้านโนนบุญมี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010047 ชุมชนโนนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010072 บ้านถ่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010083 บ้านโก่ย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010092 บ้านดงอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010101 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010116 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010117 หนองสำโรงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010218 บ้านเชียงดา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010237 บ้านท่าเสียว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010125 บ้านเลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010136 อนุบาลหนองวัวซอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010158 บ้านดงยางนารายณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010160 บ้านนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010162 บ้านดงใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010180 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010015 บ้านเชียงพิณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010017 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010041 บ้านนาแอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010051 บ้านเม่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010054 บ้านหัวบึง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010074 ชุมชนสามพร้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010076 บ้านแมด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010081 บ้านอี่เลี่ยน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010103 หนองไฮวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010106 บ้านโคกลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010221 บ้านไชยฟอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010124 บ้านน้ำพ่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010126 รัฐประชา 509 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010148 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010153 บ้านจอมศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010169 บ้านเตาไห สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010173 บ้านยางซอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010183 ชุมชนบ้านธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010197 *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010215 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010019 บ้านจำปา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010043 บ้านนิคมพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010052 บ้านขาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010053 บ้านดู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010094 บ้านเก่าน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010109 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010222 บ้านนาสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010235 บ้านดงผักเทียม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010131 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010133 สิริปุณโณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010134 บ้านหนองอ้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010139 ชุมชนหนองแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010143 บ้านผาสิงห์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010176 บ้านท่าหนาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010196 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010210 สุมเส้าวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010213 บ้านแพงศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010002 มิตรภาพ 6 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010032 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010048 บ้านหนองโสกดาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010049 บ้านข้าวสาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010058 บ้านหนองตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010064 บ้านโนนเดื่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010073 บ้านนาทราย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010095 บ้านแม่นนท์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010224 บ้านดอนบาก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010233 บ้านหินโงม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010140 บ้านหนองแวงฮี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010155 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010177 บ้านนาพู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010179 บ้านหลวงหัวสวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010209 บ้านหว้าน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010007 บ้านยางบึง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010071 บ้านเลื่อม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010080 บ้านนาหยาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
41010227 บ้านยวด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1