ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
41020005 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020007 บ้านเซียบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020011 บ้านนกขะบา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020019 บ้านโนนสิมมา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020020 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020046 บ้านผือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020054 บ้านท่าหนองเทา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020065 บ้านท่าสัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020069 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020078 บ้านตาดโตนไร่เดชา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020081 บ้านหาดสถาพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020084 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020191 บ้านนาม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020193 บ้านโนนแสวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020194 บ้านโคกสีวังแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020197 บ้านโนนทรายฟอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020143 ดงง่ามนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020158 บ้านผาทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020159 คำไฮพิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020162 อนุบาลวังสามหมอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020109 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020121 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020131 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020001 บ้านปอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020026 บ้านนาเพ็ญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020033 บ้านดงน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020067 บ้านโนนหนองม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020068 บ้านกุดจิก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020192 บ้านโนนสา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020146 บ้านนาแก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020149 บ้านโคกเล้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020156 บ้านคำจวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020160 บ้านวังทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020111 บ้านดูนเลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020116 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020123 บ้านสมดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020126 บ้านห้วยวังปลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020129 บ้านกอก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020024 บ้านท่าแร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020036 บ้านนาดีสร้างบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020038 บ้านดงเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020039 อนุบาลกุมภวาปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020041 บ้านพันดอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020042 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020043 บ้านดงแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020059 บ้านหนองแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020079 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020082 ชุมชนทมป่าข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020096 บ้านหนองโก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020144 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020154 บ้านดงกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020164 บ้านไทยสมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020168 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020117 บ้านนายูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020137 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020138 คำค้อพิทยศึกษา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020139 สามัคคีวิทยาคาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020172 อนุบาลหนองแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020182 บ้านทับไฮ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020009 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020017 บ้านดอนเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020022 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020027 บ้านกุดยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020050 บ้านคำไผ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020102 บ้านหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020103 บ้านนาเหล่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020200 บ้านสะอาดนามูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020163 หาญใจพิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020167 หนองไผ่พรเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020107 ชุมชนจำปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020120 บ้านคำดอกไม้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020122 บ้านสามขา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020132 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020133 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020134 คำเมยวิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020174 บ้านหนองประเสริฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020175 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020010 บ้านเดียม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020037 บ้านสี่แจ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020066 บ้านโนนมะข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020085 อนุบาลโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020092 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020094 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020196 บ้านเชียงกรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020203 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020130 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020135 คำกุงประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020136 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020178 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020186 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020018 บ้านห้วยกองสี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020040 บ้านกงพาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020045 บ้านวาปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020051 บ้านหินเหลิ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020053 บ้านนาแบก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020080 บ้านม่วงดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020083 บ้านทมนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020093 บ้านกุดขนวน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020095 บ้านกระเบิ้องโนนทิง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020204 บ้านโพนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020152 บ้านคำยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020155 บ้านคำน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020166 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020119 บ้านหนองกุงปาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020124 บ้านโปร่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020128 บ้านโคกศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020142 บ้านโนนอำนวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020180 บ้านนาฝาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020185 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020189 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020002 ดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020006 บ้านเชียงแหว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020013 บ้านเมืองพรึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020021 บ้านตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020029 บ้านปะโค สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020048 บ้านสวนมอนคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020086 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020097 บ้านบะยาว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020205 บ้านเมืองปัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020153 ผาสุกประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020169 บ้านคำโคกสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020108 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020112 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020114 บ้านกุดนาค้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020118 บ้านโคกหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020127 อนุบาลศรีธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020173 บ้านสามเหลี่ยม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020177 ทับกุงประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020184 บ้านท่ายม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020188 คำบอนประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2