ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
41030200 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030203 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030204 บ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030205 บ้านโนนถั่วดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030207 บ้านไพจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030209 บ้านโยธา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030216 บ้านซำป่ารัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030093 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030107 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030110 ชุมชนสะงวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030076 บ้านท่าช่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030080 บ้านโพนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030125 บ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030134 บ้านนาคำวัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030149 บ้านกล้วย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030155 บ้านปอพาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030157 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030164 บ้านม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030165 บ้านเมืองไพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030007 บ้านคำอ้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030023 บ้านขาวัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030028 บ้านนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030043 บ้านสร้อยพร้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030050 บ้านดงวังพัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030051 บ้านหนองสะหนาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030058 บ้านหนองนกทา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030067 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030074 บ้านโสกหมู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030202 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030094 บ้านวังชมภู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030099 ร่มเกล้า 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030100 บ้านหนองแซง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030103 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030109 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030078 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030085 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030089 บ้านนาทม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030113 ชุมชนดงเย็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030118 บ้านถ่อนนาลับ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030122 บ้านนามั่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030126 บ้านนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030144 บ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030151 บ้านทุ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030162 บ้านตาดโนนทองหลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030174 ชุมชนวังทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030190 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030195 บ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030199 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030019 บ้านนาฮัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030021 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030022 บ้านพังงู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030024 บ้านพังซ่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030030 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030044 บ้านหงษาวดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030046 บ้านดอนนางคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030069 บ้านดงโพนยอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030208 บ้านค้อดอนแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030210 บ้านวังแข้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030212 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030090 บ้านหนองแวงตาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030097 อนุบาลไชยวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030101 หนองแวงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030102 บ้านคำยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030106 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030077 ชุมชนกุดค้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030081 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030088 บ้านช้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030119 บ้านหนองลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030147 บ้านชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030158 บ้านถ่อนคำหวด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030160 บ้านสมวิไล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030168 กมลศิลป์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030175 บ้านเหล่าหลวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030180 บ้านอ้อมกอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030189 บ้านดงยางน้อยโนนตาล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030196 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030006 บ้านดูนประชารัฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030015 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030026 บ้านโคกถาวรทรายงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030035 บ้านสะคาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030039 บ้านโพนงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030042 บ้านนาเยีย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030060 บ้านหนองตาใกล้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030066 บ้านม่วงประชาบํารุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030211 บ้านโนนทองอินทร์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030215 บ้านซำป่าหัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030092 บ้านคำน้ำทิพย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030123 บ้านนาคำพรสันติ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030156 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030163 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030166 บ้านศรีเมือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030177 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030178 อนุบาลศรีสุทโธ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030184 บ้านนายม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030197 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030001 บ้านกั้งโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030009 บ้านปูลู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030016 บ้านกะพี้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030017 บ้านหนองกุงดอนบาก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030018 บ้านหนองกอบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030025 บ้านเรืองชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030032 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030033 บ้านศาลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030036 บ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030038 บ้านนิคมหนองตาล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030045 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030048 บ้านโนนนาสร้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030049 บ้านบ่อปัทม์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030061 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030063 บ้านต้องหนองสระปลา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030064 บ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030068 บ้านหนองงิ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030206 บ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030095 บ้านดงพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030098 เพียปู่หนองเรือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030104 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030112 บ้านหัวหนองยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030083 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030117 บ้านโนนชัยศิลป์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030140 บ้านทรายมูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030150 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030154 บ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030169 บ้านนาจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030170 บ้านฝาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030173 กำแมดคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030179 บ้านโคกคำไหล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030185 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030192 บ้านนาทรายน้ำรอด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030002 บ้านหนองกล้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030004 บ้านบ่อคํา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030005 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030010 บ้านดงเย็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030011 บ้านหันน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030014 บ้านหนองผือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030020 บ้านผักตบประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030034 บ้านโคกสว่างนาดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030037 บ้านดอนยางเดี่ยว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030040 บ้านดงคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030047 บ้านสะแบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030071 อนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030201 บ้านม่วงคอนสาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030096 สยามกลการ 3 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030105 บ้านห้วยยางชัยพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030075 อนุบาลทุ่งฝน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030079 ธาตุน้อยก่อสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030087 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030115 บ้านโนนหอม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030120 บ้านโพธิ์ท่าเมือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030130 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030131 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030137 บ้านเมืองนาซำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030138 บ้านดงหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030145 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030167 บ้านหนองสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030171 บ้านดงค้าพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030172 บ้านปากดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030181 บ้านดงดารา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030183 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030186 บ้านไทย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030187 หว้านใหญ่ประชาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030188 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030191 บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030003 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030008 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030052 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030055 บ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030056 ชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030065 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030213 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030111 บ้านนาปู-นากลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030084 บุญมีศรีสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030086 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030116 บ้านดงแสนสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030121 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030124 บ้านหัวดงยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030127 บ้านดงวัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030129 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030132 บ้านวังคางฮูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030133 บ้านท่าบ่อยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030135 บ้านนาไหม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030136 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030139 บ้านตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030141 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030146 บ้านโนนศรีทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030148 บ้านดงไพรวัลย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030182 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030193 นานกหงส์เสรีมีชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030194 บ้านถ่อนนาเพลิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030012 ธาตุดอนตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030027 บ้านม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030029 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030053 บ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030054 บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030062 บ้านเม็กดงเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030070 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030072 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030214 อนุบาลกู่แก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030091 บ้านคำเลาะ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030108 บ้านหนองอิอู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030082 ชุมชนคำตานาหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030114 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030128 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030142 บ้านดงยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030143 บ้านจันทน์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030153 บ้านนาโฮง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030159 คำภูเงินโนนผักหวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030161 บ้านงิ้วมีชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030176 ศรีขวัญเมือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030198 บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030013 บ้านยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030031 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030041 บ้านวังฮาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030057 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030073 บ้านเชียงงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3