ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
41040001 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040003 บ้านดงหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040004 บ้านหนองโนไชยวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040018 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040020 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040031 บ้านดงน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040037 บ้านโนนฐานะ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040142 บ้านวังบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040143 บ้านวังแข้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040147 ชุมพลนาคลัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040155 บ้านนาตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040159 บ้านสมประสงค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040112 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040122 บ้านจำปาทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040124 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040131 บ้านผากลางนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040134 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040138 บ้านสาครพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040045 บ้านเทื่อม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040048 บ้านนาสี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040052 บ้านสระคลองพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040054 บ้านตาดน้ำพุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040079 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040092 จอมศรีโคกก่องวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040098 บ้านหนองบอนเวียงชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040099 บ้านสะคุวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040101 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040111 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040006 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040008 บ้านขอนยูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040009 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040011 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040022 บ้านหนองสร้างไพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040027 โนนสูงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040029 บ้านข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040035 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040146 บ้านนาแค สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040113 บ้านนางัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040119 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040128 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040129 บ้านน้ำทรง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040130 บ้านสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040139 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040041 บ้านเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040044 บ้านเขือน้ำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040058 บ้านดงเย็นพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040061 บ้านนาล้อม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040063 กลางน้อยเหล่ามะแงว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040066 บ้านขัวล้อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040072 บ้านโนนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040075 บ้านนาไฮ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040084 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040085 ชุมชนบ้านแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040095 ชุมชนสงเคราะห์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040100 ยางโกนวิทย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040102 บ้านหนองหัวคู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040002 บ้านดงธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040005 บ้านกุดจับ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040013 บ้านนาแคทุ่งขวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040015 บ้านโนนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040016 ชุมชนหนองแปนหินโงม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040032 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040149 บ้านนายูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040151 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040153 บ้านท่าโปงทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040114 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040118 บ้านนาเมืองไทย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040123 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040126 บ้านน้ำปู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040133 บ้านสวัสดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040137 บ้านนาเก็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040047 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040053 อุดรวัฒนานุสรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040055 บ้านลาดหอคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040056 บ้านนาหลวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040059 คำบงเจริญสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040067 บ้านแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040068 บ้านจำปาโมง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040069 บ้านม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040070 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040073 ดอนตาลดงบังวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040074 บ้านนาเตย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040082 บ้านนาคูณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040091 บ้านใหม่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040017 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040026 ปะโคสามัคคีวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040028 บ้านหัวขัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040144 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040145 ชายแดนประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040148 บ้านนาต้องนาสมนึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040150 บ้านสว่างปากราง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040152 บ้านเชียงดีกุดเชือม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040154 บ้านปากเจียงโนนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040157 บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040116 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040121 บ้านหยวก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040039 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040040 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040042 บ้านข้าวสาร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040064 บ้านวังสวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040065 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040076 บ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040080 บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040083 บ้านนารายณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040087 บ้านภูดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040088 บ้านติ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040093 บ้านกาลึม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040094 บ้านนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040096 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040103 บ้านกุดเม็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040105 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040109 บ้านธาตุประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040007 บ้านลำภู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040010 บ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040014 ชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040019 บ้านเหล่าตำแย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040021 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040023 บ้านโพธิ์โนนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040024 บ้านกานต์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040025 บ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040030 บ้านโสกแกคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040034 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040036 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040156 บ้านนาคำน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040120 บ้านเทพประทาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040141 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040043 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040046 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040049 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040050 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040051 บ้านคำด้วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040057 ราษฎร์จุฬาสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040071 บ้านลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040078 โนนทองโนนหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040090 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040097 บ้านแหลมทองพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040104 บ้านดงหวายดงขวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040106 หนองกุงวังแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040108 บ้านหายโศก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040110 บ้านนาคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040012 บ้านถิ่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040033 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040038 บ้านสร้างก่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040158 อนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040125 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040127 บ้านท่าโสม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040132 บ้านโชคเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040135 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040136 เตชะไพบูลย์ (2) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040140 บ้านน้ำซึม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040060 บ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040062 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040077 บ้านโพน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040086 บริบาลภูมิเขตต์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040089 บ้านหนองกบนาแมน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040107 บ้านโคกสีแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4