ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
53020001 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020003 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020004 คุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020006 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020016 ไผ่งามวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020022 บ้านน้ำหมัน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020035 ผาเต่าพัฒนา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020042 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020043 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020044 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020045 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020049 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020050 บ้านปางเกลือ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020057 บ้านห้วยคอม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020068 บ้านใหม่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020078 บ้านโป่งพาน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020100 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020102 บ้านนาบัว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020103 บ้านปางคอม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020108 อนุบาลบ้านโคก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020114 บ้านน้ำลัดสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020084 บ้านนาไพร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020086 วัดโพธิ์ชัย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020087 บ้านนาหน่ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020088 วัดปากไพร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020094 วัดหนองหิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020095 บ้านชําบอน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020096 บ้านนาแซง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020002 บ้านสีเสียดบํารุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020005 จริมอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020009 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020011 สิงห์คอมพิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020012 สว่างวิทย์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020014 ป่ากั้งวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020015 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020017 บ้านงอมมด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020021 บ้านห้วยต้าวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020025 บ้านน้ำลี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020026 บ้านน้ำต๊ะ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020029 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020032 บ้านย่านดู่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020033 บ้านซําบ้อ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020039 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020061 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020063 บ้านม่วง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020065 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020073 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020075 บ้านห้วยมุ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020076 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020101 วัดนาขุม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020105 บ้านเด่นชาติ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020106 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020110 วัดจอมแจ้ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020112 วัดวังสัมพันธ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020113 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020098 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020007 บ้านกิ่วเคียน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020008 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020010 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020019 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020020 น้ำพร้าสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020023 บ้านวังหัวดอย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020024 บ้านนาต้นโพธิ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020028 จริมอนุสรณ์1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020036 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020041 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020048 บ้านเด่นเหล็ก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020052 ชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020053 บ้านห้วยแมง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020054 บ้านน้ำไคร้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020055 บ้านนาผักฮาด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020064 บ้านทรายขาว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020070 บ้านปากปาด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020072 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020104 บ้านบ่อเบี้ย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020107 บ้านน้ำแพ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020109 บ้านห้วยครั่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020080 ชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020083 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020089 บ้านไร่ตีนตก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020090 วัดวังกอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020092 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020093 บ้านห้วยสูน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020097 บ้านเดิ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2