ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
61010157 บ้านดง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010158 วัดทองหลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010160 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010161 บ้านบุ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010171 บ้านห้วยบง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010172 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010173 บ้านวังตอสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010174 บ้านพุบอน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010176 บ้านศาลาคลอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010179 บ้านหินตุ้ม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010183 บ้านหนองอาสา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010199 บ้านลานคา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010209 บ้านบุ่งฝาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010210 บ้านน้ำวิ่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010212 บ้านห้วยโศก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010220 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010222 ชุมชนบ้านประดู่ยืน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010226 บ้านป่าอ้อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010234 บ้านโป่งสามสิบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010235 บ้านห้วยเปล้า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010097 บ้านท่าชะอม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010109 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010120 บ้านห้วยไผ่ขุย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010125 วัดหนองบัว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010134 วัดหนองเต่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010245 บ้านตลิ่งสูง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010249 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010253 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010165 วัดทัพคล้าย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010166 วัดทัพหมัน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010168 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010182 บ้านเขาลูกโล่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010193 บ้านจัน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010195 บ้านหนองจอก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010198 บ้านหินงามสามัคคี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010200 บ้านทุ่งนาสวน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010205 บ้านร่องมะดูก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010216 บ้านบุ่งกะเซอร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010221 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010228 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010229 บ้านคลองชะนี สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010239 บ้านร่องตาที สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010241 อนุบาลลานสัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010099 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010101 บ้านดงประดาพระ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010102 บ้านประดาหัก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010103 บ้านเขากวางทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010104 ชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010114 วัดทุ่งโพ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010118 วัดหนองมะกอก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010127 วัดห้วยขานาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010132 วัดหัวเมือง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010133 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010246 บ้านหนองผักแพว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010256 บ้านกลาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010154 บ้านใหม่คลองอังวะ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010155 บ้านอีมาดอีทราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010156 บ้านคลองหวาย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010159 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010162 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010169 บ้านพุต่อ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010181 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010187 บ้านหนองแกเชียงราย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010189 บ้านคลองตะขาบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010191 บ้านวังพง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010206 บ้านหนองฝาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010211 บ้านเขาน้ำโจน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010214 บ้านน้ำรอบ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010215 บ้านโกรกลึก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010217 วัดเขาผาแรต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010224 บ้านหนองผักกาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010230 บ้านเขาวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010232 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010237 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010240 บ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010106 บ้านวังผาลาด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010107 วัดเทพนิมิต สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010113 ชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010116 บ้านเนินสาธารณ์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010126 บ้านล่อมเสือโฮก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010131 บ้านบ่อทับใต้ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010243 บ้านสมอทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010244 บ้านคลองแห้งวิทยา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010163 บ้านใหม่ร่มเย็น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010164 บ้านเจ้าวัด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010167 วัดทัพหลวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010170 บ้านใหม่หนองแก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010177 บ้านห้วยป่าปก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010180 สง่ารวมราษฎร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010185 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010186 บ้านตะกรุด สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010196 บ้านหนองไม้แก่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010197 บ้านหนองบ่มกล้วย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010202 บ้านนาทุ่งเชือก สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010203 วัดผาทั่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010204 วัดห้วยแห้ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010208 บ้านซับสุราษฎร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010213 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010223 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010231 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010236 บ้านปางไม้ไผ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010238 วัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010100 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010105 บ้านป่าเลา สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010108 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010122 วัดปทุมทอง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010124 วัดหนองยาง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010128 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010129 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010242 บ้านโป่งข่อย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010254 บ้านหินโหง่น สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010175 อนุบาลบ้านไร่ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010178 วัดสะนำ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010184 บ้านคลองโป่ง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010192 บ้านวังหิน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010201 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010207 บ้านหูช้าง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010218 บ้านเนินมะค่า สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010225 บ้านทัพยายปอน สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010227 วัดเขาฆ้องชัย สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010115 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010117 วัดห้วยพระจันทร์ สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010123 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010248 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010250 บ้านหนองมะสัง สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010252 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2
61010255 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. สพป.อุทัยธานี เขต 2