ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
34010068 บ้านไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010079 บ้านกุดกะเสียน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010081 บ้านนาดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010087 บ้านชีทวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010090 บ้านหนองโนหนองดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010096 บ้านท่าค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010107 บ้านกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010120 บ้านหนองห้างหนองกวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010139 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010143 ศรีศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010214 บ้านหนองแล้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010223 บ้านสว่างโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010226 บ้านกระบูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010227 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010149 บ้านหนองเค็ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010159 บ้านผือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010170 บ้านเทพา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010181 บ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010192 บ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010203 บ้านทุ่งใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010207 บ้านดอนประทาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010005 บ้านนาใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010018 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010028 บ้านหนองแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010039 บ้านข่าโคม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010062 ชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010240 บ้านสร้างถ่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010255 บ้านเหล่าแค สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010073 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010080 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010105 บ้านนาผาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010111 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010112 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010119 บ้านศรีสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010129 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010130 บ้านขามป้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010215 บ้านหนองหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010229 บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010150 บ้านโนนขวาวนายูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010173 บ้านตำแย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010175 บ้านโนนรังน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010179 บ้านหนองผำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010185 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010193 บ้านไพบูลย์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010211 บ้านโนนชาติยูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010003 บ้านเค็ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010010 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010014 บ้านหนองปลาปาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010022 บ้านสว่างหนองเสือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010025 บ้านท่าบ่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010047 บ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010065 บ้านสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010233 บ้านแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010238 บ้านหาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010241 บ้านธรรมละ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010248 บ้านนาขมิ้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010067 ประชานุเคราะห์วิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010103 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010104 บ้านโนนรัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010108 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010128 บ้านหนองเซือม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010133 บ้านคำหมีหนองข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010216 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010219 บ้านวังพระวังไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010221 บ้านท่าเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010228 บ้านเหล่าแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010155 บ้านหนองคูทรายมูล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010183 บ้านยางเทิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010195 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010202 บ้านดอนแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010208 บ้านเศรษฐี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010209 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010034 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010035 ปทุมวิทยากร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010054 บ้านมะเขือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010055 บ้านท่าสนามชัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010058 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010064 บ้านอ้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010232 บ้านจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010244 บ้านหนองบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010245 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010246 บ้านแต้เก่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010249 บ้านดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010250 บ้านแต้ใหม่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010069 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010086 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010091 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010094 บ้านบุตร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010125 บ้านปลาฝา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010127 บ้านศรีบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010131 บ้านกุดตากล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010134 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010142 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010230 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010154 บ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010162 บ้านหนองมะทอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010167 บ้านผึ้ง(สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010197 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010002 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010012 บ้านแคกลางหงษ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010015 บ้านด้ามพร้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010021 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010026 บ้านคูเดื่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010033 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010048 บ้านดอนชี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010049 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010052 บ้านหนองไฮวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010053 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010056 บ้านจานตะโนน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010057 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010231 บ้านแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010252 บ้านนาไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010066 บ้านกลางใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010075 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010092 บ้านแดงหม้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010093 บ้านทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010095 บ้านโนนจานหนองแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010106 บ้านแก้งซาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010115 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010217 บ้านกุดกั่ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010156 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010165 บ้านโพนแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010171 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010176 ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010178 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010180 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010182 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010186 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010199 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010200 บ้านโพนเมืองมะทัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010204 บ้านเหล่าบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010001 บ้านหมากมี่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010004 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010007 บ้านค้อกุดลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010009 บ้านผาแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010023 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010041 บ้านนามึน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010046 กองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010251 บ้านเหล่าคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010254 บ้านเป้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010088 บ้านหวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010098 บ้านทัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010118 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010122 บ้านเค็งนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010124 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010138 บ้านท่าวารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010213 บ้านคำไฮใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010218 บ้านยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010222 บ้านยางกะเดา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010160 บ้านโนนรังใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010164 บ้านแสงไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010187 บ้านก่อบึง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010188 บ้านบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010194 บ้านสร้างมิ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010196 บ้านหนองเมืองน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010210 บ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010006 บ้านนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010008 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010016 บ้านนาดูน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010017 บ้านขามใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010024 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010031 เมืองอุบล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010037 บ้านสร้างหมากแข้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010038 บ้านปะอาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010043 กิตติญาณอุปถัมภ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010045 บ้านยางลุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010051 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010060 บ้านหนองมุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010071 บ้านก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010072 บ้านเอ้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010076 บ้านนามน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010077 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010085 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010101 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010116 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010136 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010137 บ้านป่าก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010140 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010141 บ้านวังถ้ำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010144 บ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010146 ชุมชนบ้านหนองแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010151 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010152 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010157 บ้านนาเลิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010163 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010168 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010169 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010177 บ้านยางโยภาพ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010184 บ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010191 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010212 บ้านขมิ้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010019 บ้านหัวคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010063 บ้านหนองจำนัก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010234 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010243 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010247 บ้านคำไฮน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010070 บ้านพับ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010074 บ้านดงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010078 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010082 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010084 บ้านหนองขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010089 บ้านหนองฮีหนองแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010097 บ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010100 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010102 บ้านแสงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010110 บ้านไทยโพนทราย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010114 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010121 บ้านอีต้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010123 บ้านดู่น้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010220 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010224 บ้านโอดนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010147 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010148 บ้านเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010153 บ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010158 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010166 บ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010174 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010206 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010020 บ้านหนองตอแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010050 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010059 บ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010061 บ้านหนองยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010236 บ้านขามน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010239 บ้านหนองมะแซว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010083 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010099 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010113 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010117 บ้านยางขี้นก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010126 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010132 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010135 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010145 บ้านบัวยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010161 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010172 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010189 บ้านหนองไข่นก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010190 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010198 บ้านนาขามดอนติ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010201 บ้านวังมนเดือยไก่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010205 บ้านนาไร่ใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010027 บ้านทัพไทย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010029 วัดท่าวังหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010032 อุบลวิทยาคม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010036 บ้านปากห้วยวังนอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010040 บ้านนาเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010044 บ้านปลาดุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010235 ชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010237 บ้านคำไหล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010242 บ้านรังแร้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34010253 บ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1