ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
34020137 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020147 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020148 บ้านโคกก่องวังนอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020002 บ้านแก้งเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020022 บ้านนายูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020032 บ้านบึงหอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020034 บ้านนาหว้าเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020036 ตชด.ป่งคอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020040 บ้านนาชุมใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020046 บ้านกาจับ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020048 บ้านลาดสมดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020063 บ้านดอนทับช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020074 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020077 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020086 บ้านเอ็นอ้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020090 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020094 บ้านโนนสูงโนนสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020120 บ้านสงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020121 บ้านเขือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020123 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020208 บ้านนาม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020209 บ้านนาทราย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020210 บ้านปากแซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020212 บ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020170 บ้านดอนกะทอด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020188 บุญจิราธร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020192 ผอบ ณ นคร 1 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020144 บ้านตาดแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020157 บ้านบกหนองทันน้ำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020159 บ้านแสนอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020161 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020001 บ้านนาขนัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020014 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020039 บ้านอีเติ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020055 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020067 บ้านสร้างโพน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020068 บ้านโป่งน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020069 บ้านนาคำวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020092 บ้านคำแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020097 บ้านแก้งอะฮวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020113 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020117 บ้านพอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020125 บ้านดอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020132 บ้านดงไม้งาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020202 บ้านไหล่ธาตุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020213 บ้านพะลาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020216 บ้านโนนตูม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020163 บ้านพะไล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020164 บ้านเลาะ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020175 บ้านนาพะเนียงออ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020184 บ้านคำกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020185 บ้านสารภี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020186 บ้านพะลอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020190 บ้านนาหว้าใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020162 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020008 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020029 บ้านแก้งหลักด่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020033 บ้านคำหาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020037 บ้านม่วงเฒ่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020038 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020041 บ้านกระเดียน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020047 บ้านกุศกร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020049 บ้านศรีสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020062 บ้านนาคิแลน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020076 บ้านแอมเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020084 บ้านตระการ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020093 บ้านห้วยที สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020104 บ้านสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020105 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020110 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020112 บ้านทม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020215 บ้านพังเคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020165 บ้านดอนเย็นใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020169 บ้านแก้งใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020174 บ้านดอนชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020176 บ้านกะเตียด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020179 บ้านกะลึง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020183 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020193 บ้านปากห้วยม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020150 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020151 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020009 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020018 บ้านบุ่งวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020021 บ้านนาเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020024 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020035 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020043 บ้านนาหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020060 บ้านดอนหมูวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020066 บ้านคอนสาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020072 บ้านฮี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020078 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020102 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020107 บ้านนาห้วยแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020116 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020119 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020124 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020211 บ้านโพนแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020214 บ้านบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020219 บ้านด่านฮัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020172 บ้านนานางวาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020181 บ้านไพรสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020191 บ้านนาขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020135 บ้านตุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020139 บ้านแก่งเค็ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020141 บ้านขุมคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020152 บ้านคำแม่มุ่ย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020156 บ้านแข็งขยัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020158 บ้านโนนหินแร่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020011 เขมราฐ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020025 บ้านหนองนกทา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020042 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020044 บ้านกุดยาลวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020051 บ้านคำสมิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020058 บ้านนาตาหมุด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020070 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020079 บ้านโคกจาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020080 บ้านเสาธงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020081 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020091 บ้านถ้ำแข้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020098 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020103 บ้านหนองแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020122 บ้านแหลไหล่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020126 บ้านห้วยฝ้าย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020131 บ้านดอนงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020198 บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020204 บ้านคันพะลาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020218 บ้านด่านหม่วน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020180 บ้านโสกชัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020194 บ้านดงตาหวัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020134 บ้านกาบิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020153 บ้านกุดกลอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020155 บ้านไชยชนะ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020004 บ้านนาตาลเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020013 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020015 ชุมชนบ้านเจียด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020017 บ้านนาแวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020027 บ้านหนองผือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020059 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020083 ตระการพืชผล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020085 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020099 บ้านดอนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020101 บ้านนาพิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020108 บ้านร่องข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020111 บ้านเล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020118 ชุมชนบ้านสะพือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020128 บ้านนาจ่าย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020130 บ้านไหล่สูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020199 บ้านนาชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020217 บ้านโนนขุมคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020166 เสาวนิต(บ้านวังแฮ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020167 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020168 บ้านคำมณี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020177 บ้านสองคอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020195 บ้านหนองฟานยืน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020197 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020140 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020154 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020007 บ้านทรายพูล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020019 บ้านโบกม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020020 บ้านลาดหญ้าคา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020028 บ้านพนมดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020030 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020031 บ้านบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020045 บ้านคึม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020050 บ้านหนองเอาะหนองสิม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020053 เกษมบ้านนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020057 บ้านดอนตะมุน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020087 บ้านดอนหมู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020095 บ้านนาส้มมอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020096 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020100 บ้านโหมน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020106 น้ำคำพิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020109 บ้านโนนกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020114 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020127 บ้านดอนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020133 บ้านคำข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020205 บ้านลุมพุก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020206 บ้านนาตาลใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020207 บ้านนากลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020171 บ้านม่วงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020196 บ้านโป่งเป้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020136 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020142 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020143 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020145 บ้านโนนหอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020003 บ้านนาแมด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020006 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020016 บ้านนานวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020023 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020052 บ้านเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020054 บ้านกึ่งพุทธกาล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020065 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020073 บ้านแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020075 บ้านคำไหล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020088 บ้านตากแดด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020089 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020129 บ้านไหล่ทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020200 บ้านไทรงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020201 บ้านกองโพน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020173 บ้านโปร่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020182 บ้านหินห่อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34020189 บ้านสำโรง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 2