ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
34030055 บ้านด่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030078 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030082 บ้านดงแถบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030166 บ้านนาห้วยแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030168 บ้านแก่งกบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030172 บ้านนาคาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030178 บ้านหนองกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030092 บ้านแก่งยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030110 บ้านโดมประดิษฐ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030149 บ้านบัวทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030008 บ้านขัวแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030010 บ้านดอนน้ำคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030015 บ้านหินโงม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030025 บ้านสวาสดิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030028 บ้านป่ากุงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030036 บ้านภูหล่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030038 บ้านคำบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030046 บ้านนาทอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030052 บ้านงิ้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030186 บ้านคำเขื่อนแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030193 บ้านลาดวารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030201 นิคมสร้างตนเอง 3 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030210 บ้านคำก้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030212 บ้านฝางคำสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030057 บ้านเวินบึก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030060 บ้านหัวเห่ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030065 บ้านทุ่งนาเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030074 บ้านตามุย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030075 บ้านกุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030170 บ้านดอนพันชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030088 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030089 บ้านยอดดอนชี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030093 บ้านไทรงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030107 บ้านเลิงบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030129 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030133 บ้านสะพือท่าค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030140 บ้านไร่ใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030144 บ้านโนนสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030152 บ้านดูกอึ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030154 บ้านเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030014 บ้านไร่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030016 บ้านตุงลุงเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030030 บ้านลาดควาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030037 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030043 บ้านสิม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030189 บ้านหนองชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030197 บ้านทุ่งหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030211 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030169 บ้านดอนตะลี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030175 บ้านคำหนามแท่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030090 บ้านหินลาดแสนตอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030098 บ้านภูมะหรี่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030101 บ้านห้วยแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030118 บ้านหนองคูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030119 บ้านแขมเหนือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030142 บ้านแก่งกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030145 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030147 บ้านโนนยานาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030150 บ้านหนองกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030156 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030006 บ้านคำไหล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030018 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030024 บ้านคำหมาไนร่องเข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030035 บ้านดอนโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030039 บ้านสระคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030044 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030045 บ้านชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030047 บ้านนาคอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030048 บ้านสร้างถ่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030053 บ้านเอือดใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030191 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030199 บ้านหินสูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030062 บ้านซะซอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030076 ชุมชนห้วยไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030077 เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030080 บ้านนาบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030083 บ้านบะไห สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030100 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030105 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030109 บ้านโนนจันทน์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030125 บ้านถิ่นสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030131 บ้านโนนข่าโนนยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030137 บ้านนาจาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030138 บ้านคำผ่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030146 บ้านหนองบัวฮี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030151 บ้านบัวแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030155 บ้านอ่างหินน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030007 บ้านจุการ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030012 บ้านโนนหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030027 บ้านป่ากุงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030031 บ้านหนองหอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030034 บ้านหนองขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030041 บ้านโนน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030183 บ้านดอนชี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030192 บ้านคันเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030204 บ้านโนนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030208 บ้านเหล่าคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030209 บ้านบากชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030059 บ้านตุงลุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030061 บ้านคันท่าเกวียน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030069 บ้านดงบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030079 บ้านดงดิบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030161 บ้านไฮหย่อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030162 บ้านห้วยดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030167 บ้านม่วงโคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030173 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030179 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030180 บ้านคำเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030104 บ้านชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030123 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030134 บ้านสะพือใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030135 บ้านวังพอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030141 บ้านผักหย่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030148 บ้านดอนงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030001 บ้านแก้งกอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030021 บ้านนาเอือด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030023 บ้านนาเลิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030029 บ้านหนองผักแพว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030040 บ้านสงยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030185 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030198 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030056 บ้านห้วยหมากใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030066 บ้านหนองผือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030081 บ้านโพนแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030164 บ้านจิกลุ่ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030177 บ้านสำโรง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030084 บ้านกุดชมภู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030087 บ้านโชคอำนวย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030097 บ้านบุ่งคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030111 บ้านนกเต็น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030113 บ้านโนนกาหลง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030114 บ้านแก่งดูกใส สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030120 บ้านแขมใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030132 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030136 บ้านนาแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030143 บ้านโนนค้อลุคุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030002 บ้านนาแค สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030003 บ้านสัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030019 บ้านคำเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030022 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030050 บ้านโหง่นขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030051 บ้านดงนา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030184 บ้านปากบุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030207 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030058 บ้านห้วยสะคาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030070 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030071 บ้านหนองแสงใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030160 บ้านนาทม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030176 บ้านหนองโน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030085 บ้านแก่งเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030094 บ้านนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030095 บ้านม่วงฮี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030112 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030116 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030117 บ้านนาชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030126 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030130 บ้านนาหว้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030157 บ้านดอนก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030026 บ้านนาโป่งโพน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030032 บ้านจันทัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030182 บ้านโคกเที่ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030187 นิคมสร้างตนเอง 5 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030188 นิคมสร้างตนเอง 6 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030194 บ้านสุวรรณวารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030200 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030205 บ้านป่าเลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030063 บ้านนาโพธิ์กลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030068 บ้านกุดเรือคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030096 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030122 บ้านวังแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030139 ชุมชนบ้านระเว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030005 บ้านห้วยหมาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030009 บ้านหนองเชือก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030017 บ้านโนนกุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030203 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34030206 บ้านพลาญชัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 3