ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
34040116 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040122 บ้านนาประชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040127 บ้านหนองกระบือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040129 บ้านหินลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040003 บ้านเกษตรพัฒนา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040013 บ้านโนนทรายน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040016 บ้านบัววัด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040023 บ้านคอนสาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040024 บ้านนาโหนนน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040025 บ้านท่างอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040029 บ้านดอนชาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040031 บ้านกุดระงุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040041 ชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040043 บ้านหนองตาปู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040053 บ้านปากกุดหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040054 บ้านทางสาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040057 บ้านกุดชุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040058 บ้านนาสะแบง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040130 บ้านโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040135 บ้านสะพานโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040138 บ้านบัวท่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040142 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040068 บ้านทรายทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040098 บ้านโพนงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040104 บ้านห่องยูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040112 บ้านนาแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040113 บ้านนานวล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040115 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040128 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040004 บ้านท่าข้องเหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040005 บ้านคำนางรวย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040007 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040017 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040026 บ้านวังยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040036 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040046 บ้านสระสมิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040049 บ้านโนนยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040131 บ้านผึ้งโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040133 บ้านคำหมากอ่อน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040146 บ้านคำสมิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040064 บ้านขามป้อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040076 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040078 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040080 บ้านหนองจิกนาเรือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040081 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040082 บ้านโนนสูงดอนพิกุล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040083 บ้านวังคกอูบมุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040087 บ้านนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040092 บ้านโนนสัง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040095 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040099 บ้านหนองผือโปร่งคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040100 บ้านบุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040102 บ้านบอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040106 บ้านหนองเทา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040107 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040109 บ้านผับแล้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040120 บ้านหนองแปน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040121 บ้านนาจาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040124 บ้านแก้งยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040002 บ้านคำขวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040011 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040018 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040020 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040022 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040028 บ้านบุ่งหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040032 บ้านยางวังกางฮุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040033 บ้านโนนแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040051 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040056 บ้านคูสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040059 บ้านหนองกินเพล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040134 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040144 บ้านคำข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040070 บ้านกระแอกน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040071 บ้านสำโรงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040074 บ้านอาเลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040075 บ้านผำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040077 บ้านแกนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040085 บ้านคุ้ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040091 หนองมังโนนกลางห่องแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040093 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040103 บ้านค้อบอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040105 บ้านหนองหัวงัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040108 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040114 บ้านสร้างโหง่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040123 ชุมชนบ้านนาเยีย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040126 บ้านโนนงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040006 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040012 บ้านท่าลาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040015 บ้านโนนเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040027 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040030 บ้านห่องชัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040034 บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040039 บ้านหาดสวนยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040045 บ้านบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040047 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040050 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040055 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040132 บ้านแก่งโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040139 บ้านบัวเทิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040141 บ้านป่าข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040143 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040145 บ้านทุ่งเพียง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040149 บ้านแพง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040150 บ้านสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040062 บ้านนางาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040066 บ้านโปร่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040067 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040069 บ้านหินแห่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040072 บ้านคำสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040073 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040088 บ้านสระดอกเกษ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040094 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040117 บ้านดอนยู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040118 บ้านนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040001 บ้านแฮหนามแท่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040008 วัดบ้านค้อหวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040009 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040014 บ้านถ่อน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040019 บ้านจั่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040021 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040035 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040037 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040040 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040042 บ้านกุดปลาขาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040044 บ้านหนองบัวแดนเกษม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040048 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040052 บ้านธาตุ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040060 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040061 บ้านน้ำเที่ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040137 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040147 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040063 บ้านโนนแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040084 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040086 บ้านกะแอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040090 บ้านหนองหิน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040096 บ้านเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040097 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040101 บ้านห่องขอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040110 บ้านหว้านแกเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040111 น้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040119 บ้านนาดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040125 บ้านนาเรือง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040010 บ้านดอนผอุง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040038 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040136 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040140 บ้านบุ่งมะแลง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040148 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34040089 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 4