ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
34050010 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050012 บ้านโนนกอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050015 บ้านหนองคู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050021 บ้านห้วยสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050032 บ้านโนนแก้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050047 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050049 บ้านนากระแซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050050 พิชัยศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050056 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050059 กระเบื้อง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050067 อุดมสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050075 บ้านราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050236 บ้านห่องปอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050097 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050124 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050242 บ้านห้วยเสลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050245 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050252 บ้านดอนโมกข์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050254 บ้านไพบูลย์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050137 บ้านตาโม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050139 บ้านหนองขอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050140 บ้านแข้ด่อน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050144 บ้านจันลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050146 บ้านตายอย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050174 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050179 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050199 บ้านนาโดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050214 บ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050007 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050027 บ้านป่าตาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050029 บ้านโนนกาเร็น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050033 บ้านสองคอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050037 บ้านโพธิ์สง่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050064 บ้านหนองบัว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050077 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050085 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050092 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050237 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050121 บ้านแก้งขอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050125 บ้านดอนชัยชนะ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050126 บ้านทับไฮ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050128 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050251 บ้านแสนถาวร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050131 บ้านคำกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050132 บ้านเก่าขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050135 บ้านดวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050138 บ้านหนองเทา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050143 บ้านกุดเชียงมุน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050147 บ้านโพนทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050180 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050183 บ้านห้วยปอ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050198 บ้านโนนหุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050200 บ้านอุดมชาติ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050205 ชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050208 บ้านแก้งสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050216 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050003 บ้านเม็กใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050016 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050025 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050028 บ้านโนนแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050041 บ้านสว่างโนนทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050043 บ้านบัวเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050052 บ้านหนองเงินฮ้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050057 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050074 บ้านบัวทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050076 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050080 ชุมชนบ้านหนองยาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050081 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050088 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050222 บ้านโคกชำแระ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050223 บ้านหนองสนมพะลาน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050100 บ้านดงขวางคำโทน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050104 บ้านโคกเทียม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050115 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050243 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050145 บ้านแปดอุ้ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050149 บ้านแก้งโตน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050160 บ้านดงกระชู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050164 บ้านซำหวาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050168 บ้านขอนแป้น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050173 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050201 บ้านโนนเลียง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050209 บ้านบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050213 บ้านคำบาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050001 บ้านกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050011 บ้านกุดประทาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050017 บ้านคำนาแซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050018 บ้านแก้ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050022 บ้านยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050046 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050078 บ้านป่าโมง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050084 เวตวันวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050091 สมสะอาดสวนฝ้าย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050094 บ้านท่าหลวงนาคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050218 บ้านซำงู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050221 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050225 นาเกษมเจริญวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050234 บ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050101 บ้านท่าก่อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050107 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050113 ชุมชนบ้านโนนแดง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050116 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050117 บ้านม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050244 บ้านโนนยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050246 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050250 บ้านซำสะกวยน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050256 บ้านหนองโด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050148 หนองโพดวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050154 บ้านยางกลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050177 บ้านโนนหมากเดือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050188 บ้านหาดทรายคูณ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050195 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050035 บ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050054 บ้านห่องคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050058 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050070 บ้านหนองสนม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050073 บ้านนาเลิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050083 เมืองเดช สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050090 บ้านหนองสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050093 บ้านโนนสนาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050219 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050220 บ้านทุ่งช้าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050111 บ้านดอนยาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050112 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050239 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050241 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050248 บ้านหมากแหน่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050249 บ้านน้ำขุ่น สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050141 ตชด.บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050156 ชุมชนบ้านปลาขาว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050167 บ้านคอแลน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050172 บ้านแก้งยาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050182 บ้านหัวแข้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050184 อนุบาลบุณฑริก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050186 บ้านดอนโจด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050196 บ้านป่าเตี้ย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050204 บ้านโนนจิก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050210 บ้านเก่ากลาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050215 บ้านห้วยข่า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050217 บ้านหนองแปก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050005 บ้านบัวเทียม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050023 บ้านนาประดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050036 บ้านวารีอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050039 บ้านม่วงนาดี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050048 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050051 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050053 บ้านห่องเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050055 บ้านโชคชัย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050060 บ้านม่วงโนนกระแต สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050061 บ้านนาห้วยแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050062 บ้านนาส่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050071 บ้านโนนแฝก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050072 ประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050079 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050087 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050224 บ้านคำกลางวังม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050095 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050102 บ้านป่าพอก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050105 บ้านโนนคูณแสนสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050120 บ้านบุ่งคำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050127 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050155 บ้านหนองคู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050162 น้ำยืน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050163 บ้านนาสามัคคี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050178 บ้านหนองยู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050192 บ้านป่าสน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050197 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050211 บ้านหนองแปน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050004 ดำรงสินสงเคราะห์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050013 บ้านโนนขาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050042 บ้านโนน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050044 บ้านหม้อทอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050066 บ้านสวนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050068 บ้านนาแก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050228 บ้านนาห่อม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050231 บ้านหนองบัวอารี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050235 บ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050096 บ้านแก้งขี้เหล็ก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050098 ผอบ ณ นคร 2 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050106 บ้านโนนบก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050109 บ้านโนนว่าน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050110 บ้านคำอุดม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050114 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050129 บ้านโพนแอวขัน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050238 บ้านตาโอง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050240 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050257 บ้านอิสานเศรษฐกิจ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050130 โนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050133 บ้านหนองทัพ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050152 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050165 เจริญศึกษา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050185 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050187 บ้านนาแคน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050189 บ้านโนนกาหลงน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050206 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050008 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050009 บ้านอุดมสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050014 บ้านแสนสุข สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050024 บ้านนานวล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050031 บ้านคำสำราญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050038 บ้านโนนหลี่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050040 บ้านทุ่งเทิง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050045 บ้านเตย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050069 บ้านบัวงาม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050082 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050227 บ้านหนองถาวร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050232 บ้านหนองอ้ม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050233 บ้านทองสวัสดิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050099 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050103 บ้านกวางดีด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050118 บ้านฝั่งเพ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050123 บ้านโสกแสง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050247 บ้านตาเกาตาโกย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050255 บ้านหนองดุม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050142 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050151 บ้านเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050161 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050166 บ้านดงเมย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050169 บ้านหนองกบ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050171 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050175 บ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050207 บ้านสมพรรัตน์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050212 บ้านสร้างหอม สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050002 บ้านหมากมาย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050006 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050019 บ้านไฮตาก สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050020 บ้านประหูต สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050026 บ้านคำครั่ง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050030 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050034 บ้านโพนดวน สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050063 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050065 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050086 บ้านแขมเจริญ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050226 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050229 บ้านโนนจานหนองสีขา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050230 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050108 บ้านตบหู สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050119 บ้านคุ้มแสนชะนี สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050253 บ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050134 บ้านโซง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050136 บ้านค้อ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050150 ชุมชนบ้านบุเปือย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050157 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050159 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050170 บ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050176 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050181 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050191 บ้านแมด สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050193 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050194 บ้านโนนน้อย สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050203 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050089 ดำรงสินอุทิศ สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
34050122 บ้านทุ่งเพียง สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 5