ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57020002 บ้านเจริญเมือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020027 บ้านศาลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020030 ริมวัง ๒ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020053 บ้านแม่แก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020056 บ้านแม่อ้อนอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020074 บ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020206 ห้วยส้านยาววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020211 บ้านต้นยาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020109 บ้านปางหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020116 บ้านดอนสลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020120 บ้านปางอ้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020133 บ้านมังกาล่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020138 ดอยเวียงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020143 บ้านห้วยกล้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020144 บ้านผาแดงหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020148 บ้านห้วยมะซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020154 บ้านสัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020155 บ้านลังกา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020169 บ้านป่าแงะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020170 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020172 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020197 บ้านสันสลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020095 บ้านวังวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020001 เจริญเมืองวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020005 บ้านสิบสอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020006 บ้านจำคาวตอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020020 บ้านสันมะแฟน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020045 บ้านป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020049 บ้านจำผักกูด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020055 บ้านปอเรียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020066 บ้านเหมืองง่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020075 บ้านกล้วย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020203 บ้านดงมะดะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020204 อนุบาลแม่ลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020210 บัวสลีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020132 บ้านวาวี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020136 บ้านแม่โมงเย้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020153 เวียงผาวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020158 บ้านห้วยหินลาดใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020160 บ้านป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020165 บ้านหม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020193 บ้านปางมะขามป้อม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020090 บ้านแม่พุง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020028 บ้านปางเกาะทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020032 บ้านสันผักแค สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020038 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020048 บ้านสันต้นแหน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020054 บ้านแม่แก้วใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020063 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020068 บ้านสันติวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020099 เจดีย์หลวงพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020102 บ้านแม่ตาแมว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020126 บ้านโป่งปูเฟือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020128 บ้านหนองผำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020134 บ้านเลาลี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020171 ปางมะกาดวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020173 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020182 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020189 บ้านทุ่งม่าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020191 บ้านเด่นศาลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020192 บ้านแม่ตะละ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020082 บ้านป่าแงะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020089 บ้านสักพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020092 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020013 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020018 บ้านดงเวียง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020034 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020035 บ้านสันต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020052 บ้านแม่แก้วเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020062 สันกลางวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020065 บ้านป่าต้าก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020072 ชุมชนสันมะเค็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020207 บ้านหนองเก้าห้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020212 บ้านโป่งมอญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020213 บ้านแม่ผง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020097 บ้านป่าตึงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020098 บ้านร้องบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020103 บ้านดินดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020104 บ้านแม่ผักแหละ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020112 บ้านห้วยมะแกง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020141 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020156 บ้านโป่งเทวี สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020167 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020168 อนุบาลแม่ขะจาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020186 เวียงกาหลงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020187 บ้านป่าจั่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020083 บ้านป่าเส้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020084 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020087 บ้านใหม่ใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020003 บ้านป่าตึง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020029 ริมวัง๑ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020043 พานพสกสวัสดิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020047 บ้านดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020057 บ้านแม่อ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020058 เวียงห้าววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020079 บ้านป่าคา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020108 บ้านปางหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020115 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020119 บ้านแม่ตาช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020130 อนุบาลแม่สรวย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020146 บ้านแสนเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020147 บ้านดอยช้าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020152 บ้านแม่ยางมิ้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020157 บ้านป่าตึง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020164 ป่างิ้ววิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020177 บ้านขุนลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020178 บ้านแม่เจดีย์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020183 ดอยเวียงผาพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020091 โรงช้างวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020004 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020007 สันหนองควาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020010 ร่องธารวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020036 บ้านฝั่งตื้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020039 บ้านป่าส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020077 บ้านป่าแดงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020080 ป่าแดงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020200 บ้านท่ามะโอ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020209 บ้านต้นง้าว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020216 โป่งแพร่วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020140 บ้านขุนสรวย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020151 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020161 บ้านฮ่างต่ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020179 บ้านโฮ่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020184 บ้านแม่ปูนหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020194 บ้านโป่งนก สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020195 บ้านโป่งเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020061 บ้านแม่คาวหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020101 บ้านสันก้างปลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020106 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 2
57020117 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 2