ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57030056 แม่แอบวิทยาคม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030057 บ้านศรีกองงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030070 บ้านดอยจัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030076 บ้านสบรวก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030077 บ้านวังลาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030158 บ้านทุ่งกวาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030160 บ้านดอนงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030002 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030018 บ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030020 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030023 บ้านรวมใจ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030030 บ้านปางสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030032 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030128 บ้านเทอดไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030129 บ้านพญาไพร สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030130 บ้านแม่หม้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030132 บ้านจะตี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030135 บ้านปางมะหัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030146 บ้านใหม่สันติ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030148 บ้านพนาสวรรค์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030093 บ้านปางห้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030100 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030107 บ้านจ้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030112 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030116 บ้านเหมืองแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030120 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030123 บ้านทุ่งเกลี้ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030080 บ้านเวียงแก้ว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030156 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030003 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030006 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030022 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030024 บ้านป่าบงแม่จัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030041 บ้านหนองแว่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030042 บ้านสันกอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030131 พญาไพรไตรมิตร สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030134 สามัคคีพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030136 บ้านห้วยอื้น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030141 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030150 บ้านแม่เต๋อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030151 บ้านมนตรีวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030174 บ้านห้วยหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030179 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030090 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030092 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030095 บ้านสันบุญเรือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030103 บ้านถ้ำ ตชด. สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030106 บ้านน้ำจำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030110 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030122 บ้านสันธาตุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030124 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030126 บ้านสันยาว สันลิดไม้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030062 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030066 บ้านแม่คำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030069 บ้านสันต้นเปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030079 บ้านแม่มะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030086 บ้านศรีดอนมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030087 บ้านหนองปลาสะเด็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030166 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030001 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030008 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030009 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030012 บ้านทับกุมารทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030013 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030014 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030015 บ้านแม่แพง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030017 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030025 บ้านสันโค้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030033 บ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030034 บ้านหนองแหย่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030037 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030039 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030047 อนุบาลศรีค้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030147 บ้านกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030094 บ้านสันนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030101 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030063 บ้านสันมะเค็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030065 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030067 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030071 โยนกวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030082 บ้านป่าก๋อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030159 บ้านดอย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030161 บ้านขุนแม่บง(ตชด.) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030165 บ้านป่าลัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030167 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030168 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030170 บ้านหนองป่าก่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030173 บ้านป่าซางงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030048 สันทราย(พรหมณีวิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030133 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030142 บ้านป่าซางนาเงิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030143 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030144 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030152 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030153 บ้านผาเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030155 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030175 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030180 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030181 ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030096 บ้านสันหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030104 บ้านถ้ำปลา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030115 บ้านป่ายาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030127 บ้านฮ่องแฮ๋ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030055 บ้านห้วยกว๊าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030064 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030073 บ้านสันธาตุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030074 บ้านสบคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030078 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030081 บ้านสันต้นธง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030164 อนุบาลดอยหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030172 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030010 บ้านกิ่วพร้าว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030011 บ้านท่าข้าวเปลือก สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030019 บ้านแม่สลองใน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030021 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030026 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030028 ประชารัฐพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030029 บ้านห้วยมะหินฝน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030044 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030046 สันสลีหลวง-สันนายาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030050 บ้านแหลว สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030139 บ้านผาจี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030149 ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030154 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030097 บ้านเหมืองแดงน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030102 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030105 บ้านผาฮี้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030114 บ้านสันมะนะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030119 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030121 บ้านสันถนน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030125 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030176 บ้านธารทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030031 บ้านสันติสุข สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030040 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030145 บ้านสันติคีรี สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030178 ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030091 บ้านศรีป่าแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030109 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030113 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
57030118 บ้านเวียงพาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3