ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57040148 บ้านต้านาล้อม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040155 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040002 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040008 บ้านบุญเรือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040016 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040017 บ้านดอนมหาวัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040019 บ้านปากอิง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040025 บ้านเขียะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040039 บ้านงิ้วใหม่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040041 บ้านตุ้มเหนือ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040043 บ้านขอนซุง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040064 จำไฮบ้านเหล่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040076 บ้านป่าตึงงาม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040077 บ้านป่ารวก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040091 หนองแรดวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040097 บ้านศรีสะอาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040101 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040107 บ้านบ่อแสง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040121 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040122 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040132 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040133 บรรพตวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040136 บ้านหลู้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040141 บ้านทุ่งคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040154 อนุบาลยางฮอม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040004 บ้านครึ่งใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040005 บ้านส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040011 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040028 บ้านทุ่งอ่าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040035 บ้านเวียงหมอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040055 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040061 บ้านดอนดินแดง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040065 บ้านปล้องใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040074 บ้านทุ่งโห้ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040075 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040085 บ้านบุญนาค สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040086 บ้านดอนแยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040088 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040098 บ้านเวียงหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040118 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040129 บ้านหนองเตา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040134 บ้านทรายทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040135 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040137 บ้านไทยสมบูรณ์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040157 บ้านชมภู สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040013 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040023 บ้านลุงท่าเจริญ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040031 บ้านแก่นวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040034 บ้านห้วยซ้อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040037 ศรีสว่าง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040050 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040052 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040053 บ้านรักแผ่นดิน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040066 บ้านปล้องส้าน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040071 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040078 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040083 บ้านสันป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040087 บ้านป่าจี้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040096 บ้านใหม่โชคชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040104 บ้านแม่ต๋ำน้อย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040109 บ้านแม่เปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040112 บ้านกระแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040117 บ้านร่องกอก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040120 ขุนขวากพิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040123 บ้านโล๊ะ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040124 บ้านผาแล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040125 บ้านห้วยหาน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040128 ปอวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040138 บ้านม่วงยาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040143 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040150 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040001 บ้านศรีลานนา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040003 บ้านครึ่ง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040006 บ้านตองม่วงชุม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040007 บ้านหก สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040046 บ้านก๊อ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040051 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040054 บ้านแผ่นดินทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040063 บ้านปล้องตลาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040068 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040072 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040079 บ้านสันทรายมูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040080 สันทรายงามวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040159 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040160 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040094 บ้านใหม่สุขสันต์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040099 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040100 บ้านหนองเสา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040102 สันสะลีกวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040103 บ้านป่าซาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040119 บ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040127 บ้านห้วยคุ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040142 บ้านห้วยเอียน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040012 ริมโขงวิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040014 อนุบาลเชียงของ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040020 บ้านหวาย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040029 บ้านน้ำม้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040032 บ้านเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040049 บ้านร่มโพธิ์ไทย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040058 บ้านตีนเป็ด สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040059 บ้านปางค่า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040070 วัดพระเกิดคงคาราม สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040073 บ้านร่องแช่ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040081 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040089 บ้านดอนไชย สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040092 บ้านม่อนป่ายาง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040093 อนุบาลตาดควัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040105 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040108 บ้านทุ่งเจ้า สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040110 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040139 บ้านแจมป๋อง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040140 อนุบาลเวียงแก่น สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040010 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040084 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี สพป. สพป.เชียงราย เขต 4
57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สพป. สพป.เชียงราย เขต 4