ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50010048 บ้านปางแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010049 บ้านปางน้ำถุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010050 บ้านแม่หวาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010060 บ้านม่วงโตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010062 ชลประทานผาแตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010063 บ้านลวงเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010064 บ้านป่าสักงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010069 บ้านป่าขุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010001 ศรีเนห์รู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010005 วัดป่าตัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010009 วัดดอนจั่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010013 พุทธิโศภน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010014 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010018 บ้านดอนปิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010115 แม่ตะไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010125 วัดห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010126 วัดดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010133 บ้านออนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010081 บ้านหนองโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010083 วัดสันมะฮกฟ้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010085 วัดทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010099 บ้านมอญ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010100 วัดสันกลางเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010105 วัดสันโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010033 บ้านแม่ดอกแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010037 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010046 บ้านป่าไม้แดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010051 บ้านโป่งกุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010053 แม่คือวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010066 บ้านป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010074 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010003 วัดเจ็ดยอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010006 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010008 ท่าศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010011 วัดป่าแดด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010029 วัดหนองป่าครั่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010135 วัดเปาสามขา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010084 วัดสันป่าค่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010089 บ้านกอสะเลียม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010094 บ้านปงป่าเอื้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010096 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010102 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010104 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010108 วัดล้านตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010112 วัดบ้านโห้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010114 วัดแม่ผาแหน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010039 บ้านแม่จ้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010042 เทพเสด็จวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010047 บ้านป่าป้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010058 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010061 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010073 บ้านป่าเสร้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010002 วัดช่างเคี่ยน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010004 วัดข่วงสิงห์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010007 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010012 วัดวังสิงห์คำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010015 วัดขะจาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010016 ศิริมังคลาจารย์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010021 วัดร้องอ้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010024 สังวาลย์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010026 วัดสวนดอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010031 วัดเสาหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010032 วัดเมืองสาตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010116 ทาเหนือวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010130 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010137 บ้านออนหลวย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010079 บ้านดอนปีน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010082 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010086 บ้านบวกค้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010087 วัดป่าตาล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010103 บ้านสันกำแพง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010106 บ้านแม่ปูคา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010020 วัดป่าข่อยใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010027 บ้านโป่งน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010028 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1