ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50020148 บ้านเขื่อนผาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020160 บ้านป่าตุ้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020174 บ้านขุนแจ๋ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020182 บ้านหนองปิด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020001 บ้านเมืองกื้ด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020011 ชุมชนวัดช่อแล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020012 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020013 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020016 วัดช่อแลสาขาบ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020027 บ้านแม่ไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020032 บ้านก๋ายน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020046 บ้านปางฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020047 สบเปิงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020049 บ้านผาหมอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020067 บ้านทับเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020080 บ้านบวกจั่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020089 บ้านปางไฮ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020117 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020125 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020130 บ้านนากู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020131 บ้านปางขุม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020136 บ้านแม่ตะละ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020220 บ้านป่าก้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020149 บ้านห้วยบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020154 สหกรณ์ดำริ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020161 บ้านป่าไหน่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020164 ประชาสามัคคีวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020002 บ้านแม่ตะมาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020037 วัดแม่กะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020051 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020054 สันป่าตึงวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020055 บ้านหนองก๋าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020056 บ้านเอียก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020059 สันมหาพนวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020061 บ้านปางกว้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020103 บ้านเมืองก๊ะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020107 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020121 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020122 บ้านแม่โต๋ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020126 วัดงิ้วเฒ่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020139 บ้านแม่ลานคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020143 วัดแม่เลย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020194 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020196 บ้านโปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020201 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020203 บ้านศรีงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020204 บ้านแม่แต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020212 บ้านแม่แฝก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020231 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020158 พร้าวบูรพา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020163 บ้านสันกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020166 ประดู่วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020003 บ้านต้นขาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020010 วัดห้วยไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020029 บ้านแม่แมม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020038 ภูดินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020041 วัดนาเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020048 วัดท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020068 วัดหนองออน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020079 บ้านพระนอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020083 บ้านโป่งแยงใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020101 บ้านสะลวงนอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020102 บ้านกาดฮาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020114 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020118 บ้านห้วยน้ำจาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020119 บ้านแม่ขะปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020120 บ้านแม่ยางห้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020133 วัดยั้งเมิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020142 ชุมชนบ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020146 บ้านป่าลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020200 บ้านหนองมะจับ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020202 บ้านร่มหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020218 บ้านหลักปัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020223 บ้านสันพระเนตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020234 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020168 บ้านแม่ปั๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020171 บ้านแม่เหียะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020178 บ้านสันปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020005 สันป่าสักวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020014 บ้านปางไม้แดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020015 บ้านช้างใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020024 ป่าแป๋วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020025 บ้านแม่เลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020035 วัดบ้านเหล่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020044 บ้านผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020053 สันป่ายางวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020065 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020070 บ้านปางห้วยตาด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020072 บ้านสันคะยอม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020073 บ้านน้ำริน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020124 วัดอมลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020135 บ้านกิ่วเสือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020147 วัดบ้านป้อก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020190 บ้านเมืองขอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020192 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020197 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020213 บ้านแม่ย่อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020214 วัดสันคะยอม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020232 บ้านแม่โจ้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020235 บ้านหนองหาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020159 บ้านต้นรุง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020181 บ้านแม่ปาคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020185 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020004 บ้านบวกหมื้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020007 ร่ำเปิงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020022 วัดปางมะกล้วย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020028 บ้านแม่แสะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020069 บ้านสันป่าตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020084 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020085 บ้านกองแหะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020086 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020094 บ้านแม่สา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020095 วัดทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020096 บ้านริมใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020098 มูลนิธิมหาราช ๕ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020110 บ้านหนองปลามัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020127 วัดปางเติม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020245 รัปปาปอร์ต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020193 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020216 สันทรายหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020224 บ้านสันศรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020225 บ้านหนองไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020228 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020236 บ้านบวกเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020156 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020039 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020132 บ้านแม่แว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2