ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030039 บ้านแม่แมะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030043 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030045 บ้านแม่นะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030046 บ้านสบคาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030185 บ้านถ้ำตับเตา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030187 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030191 บ้านผาแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030196 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030056 บ้านลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030057 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030064 บ้านแม่ข่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030067 บ้านสันต้นเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030079 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030106 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030117 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030121 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030146 บ้านห้วยป่าซาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030159 บ้านจอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030167 บ้านนามน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030168 บ้านปางป๋อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030011 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030016 บ้านออน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030024 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030025 ดอยสามหมื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030027 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030170 บ้านปงตำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030173 วัดอรัญญวาสี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030175 บ้านแม่ทะลบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030194 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030197 บ้านใหม่หนองบัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030058 บ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030059 บ้านขอบด้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030071 บ้านโป่งนก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030074 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030075 บ้านทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030076 บ้านยาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030078 บ้านห้วยห้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030088 บ้านแม่สูนน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030095 บ้านโป่งถืบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030112 บ้านห้วยปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030122 บ้านป่าก๊อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030128 บ้านสันป่าเหียว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030151 บ้านดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030166 บ้านเวียงแหง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030004 บ้านทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030007 บ้านดอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030014 บ้านแม่กอนใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030017 บ้านปางเฟือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030022 บ้านเมืองคอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030030 บ้านอรุโณทัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030031 แกน้อยศึกษา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030032 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030034 บ้านรินหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030174 วัดบ้านท่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030177 บ้านป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030178 บ้านห้วยต้นตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030052 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030061 บ้านเวียงหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030063 บ้านสันม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030069 บ้านปางปอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030082 วิรุณเทพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030083 บ้านแม่งอนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030086 บ้านสันป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030089 บ้านต้นส้าน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030094 บ้านห้วยบอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030097 บ้านหนองตุ้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030104 บ้านห้วยงูกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030147 บ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030001 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030005 บ้านปางแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030029 บ้านเมืองนะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030048 บ้านแม่อ้อใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030171 บ้านห้วยบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030176 วัดป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030183 บ้านอ่าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030190 บ้านสินชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030195 สันติวนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030051 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030054 บ้านหัวนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030055 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030060 บ้านม่อนปิ่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030073 บ้านแม่คะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030090 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030098 บ้านศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030099 บ้านเวียงฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030105 วัดนันทาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030111 บ้านท่ามะแกง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030119 บ้านสุขฤทัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030144 บ้านหนองเต็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030165 บ้านกองลม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030169 บ้านม่วงป็อก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030002 บ้านเชียงดาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030018 บ้านแม่ป๋าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030023 บ้านวังมะริว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030033 โครงการหลวงแกน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030035 บ้านนาหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030044 วัดจอมคีรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030049 วัดปางมะโอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030193 บ้านต้นโชค สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030050 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030066 บ้านดงป่าลัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030087 บ้านปางสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030093 บ้านแม่ใจ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030103 บ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030116 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030123 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030135 บ้านห้วยคอกหมู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030143 บ้านแม่สาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030149 บ้านสันป่าข่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030154 บ้านโละ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030158 บ้านเปียงหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030160 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030006 บ้านทุ่งละคร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030019 บ้านปางมะเยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030181 บ้านแม่ขิ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030107 วัดศรีบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030136 ชุมชนบ้านคาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030138 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030139 บ้านฮ่างต่ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030145 บ้านโป่งไฮ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030155 บ้านสันปอธง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3