ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50040152 บ้านดอยหล่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040154 บ้านดงป่าหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040157 วัดดอนชื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040159 วัดหนองหลั้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040162 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040167 บ้านแม่ขาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040128 วัดทุ่งศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040138 วัดศิริชัยนิมิตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040139 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040141 แม่วินสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040142 วัดวังผาปูน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040143 บ้านห้วยตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040146 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040147 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040004 วัดช่างกระดาษ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040005 ป่าลานประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040015 วัดศรีอุดม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040023 วัดท่าโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040043 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040105 วัดบวกครกเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040119 วัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040058 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040059 วัดคีรีเขต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040063 วัดช่างคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040064 วัดจอมทอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040072 วัดศรีสุพรรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040079 วัดอินทราพิบูลย์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040149 บ้านเหล่าเป้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040155 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040160 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040166 บ้านหัวข่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040169 บ้านใหม่หนองหอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040137 บ้านใหม่ปางเติม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040007 บ้านแม่กุ้งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040008 วัดรัตนาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040019 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040031 บ้านร่องน้ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040032 วัดดงป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040048 วัดอุเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040051 วัดบุปผาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040093 วัดพญาชมภู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040094 วัดท่าต้นกวาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040096 วัดแม่สะลาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040098 วัดนันทาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040100 วัดตำหนัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040109 วัดศรีโพธาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040112 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040054 บ้านท่าขุนคง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040066 บ้านท้าวบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040068 บ้านวังศรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040070 บ้านสันผักหวาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040074 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040078 บ้านฟ่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040081 วัดพระเจ้าเหลื้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040089 วัดศรีสว่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040150 บ้านเจริญสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040164 บ้านสามหลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040126 บ้านเหล่าป่าฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040131 บ้านพันตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040133 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040136 บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040140 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040145 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040148 บ้านห้วยข้าวลีบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040002 วัดทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040003 ดอนชัยวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040018 วัดท้องฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040028 บ้านเปียง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040034 บ้านม่วงพี่น้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040036 วัดโรงวัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040045 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040049 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040090 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040106 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040107 วัดเทพาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040108 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040115 ชุมชนวัดปากกอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040055 บ้านแสนตอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040056 บ้านน้ำแพร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040069 บ้านป่าตาล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040076 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040077 บ้านตองกาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040086 บ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040153 วัดวังขามป้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040165 วัดสองแคว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040127 บ้านใหม่สวรรค์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040129 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040132 วัดมะกับตองหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040134 วัดสารภีวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040001 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040012 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040013 บ้านหัวริน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040014 วัดน้ำบ่อหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040020 วัดท่ากาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040022 วัดสามหลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040026 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040037 วัดหนองครอบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040041 วัดกู่คำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040113 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040117 วัดสันดอนมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040121 วัดกองทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040123 เวียงเศรษฐีวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040053 วัดขุนคง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040060 วัดประชาเกษม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040065 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040082 บ้านหนองตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040085 บ้านทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040087 วัดศรีล้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040088 บ้านหารแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4