ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50050162 บ้านสันติสุข สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050165 บ้านผาจุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050168 บ้านฉิมพลี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050169 บ้านวังหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050171 ศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050174 บ้านโท้งวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050175 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050177 บ้านแอ่นใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050182 บ้านงิ้วสูง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050183 บ้านโปงทุ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050184 บ้านกองวะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050186 บ้านแม่ตูบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050195 บ้านแม่สะเต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050198 บ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050209 บ้านยางเปียง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050211 บ้านนาไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050212 บ้านสบลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050220 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050224 บ้านตุงติง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050225 บ้านแม่ต๋อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050124 บ้านเด่นวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050125 บ้านห้วยฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050130 บ้านดอกแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050145 บ้านเตียนอาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050147 บ้านตาลใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050150 บ้านผาแตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050151 บ้านโค้งงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050153 บ้านแม่ลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050163 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050164 บ้านถิ่นสำราญ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050166 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050167 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050180 บ้านเกาะหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050185 บ้านแม่บวน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050193 บ้านอูตูม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050200 ตรีมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050210 บ้านยางครก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050213 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050217 บ้านขุนตื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050222 บ้านยางแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050226 บ้านแม่อ่างขาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050227 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050123 บ้านนาคอเรือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050127 บ้านตีนตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050128 แม่โถวิทยาคม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050129 บ้านแม่อมลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050133 บ้านบ่อสลี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050136 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050138 บ้านขุน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050140 บ้านแม่ลาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050143 บ้านแม่ลายเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050155 บ้านหางดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050156 ชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050157 บ้านกองหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050158 บ้านวังลุง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050159 บ้านแควมะกอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050172 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050178 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050179 บ้านวังหม้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050189 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050192 บ้านใบหนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050194 บ้านผีปานเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050196 บ้านแม่โขง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050197 บ้านมูเซอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050202 บ้านแม่ตื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050203 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050204 บ้านห้วยหล่อดูก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050206 บ้านซิแบร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050207 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050214 บ้านแม่ลานหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050215 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050216 บ้านห้วยโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050219 บ้านผาปูน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050221 บ้านทุ่งจำเริง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050228 บ้านยางเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050132 บ้านทุ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050137 บ้านวังกอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050139 บ้านนาฟ่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050141 บ้านกิ่วลม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050142 บ้านแม่สะนาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050144 บ้านพุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050148 บ้านตาลเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050152 บ้านดอยคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050161 บ้านดงดำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050170 บ้านแปลง 5 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050173 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050176 บ้านบงตัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050181 บ้านโปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050188 บ้านแปลง 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050190 บ้านนาเกียน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050191 บ้านห่างหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050199 บ้านห้วยไม้หก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050201 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050208 ทุ่งต้นงิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050218 บ้านแม่หลองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050223 บ้านตุงลอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050126 บ้านแม่งูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050131 บ้านกองลอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050149 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5