ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50050002 บ้านแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050005 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050007 บ้านขุนแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050012 บ้านสบแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050020 วัดพระบาท สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050035 บ้านแม่สอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050041 บ้านห้วยสะแพด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050043 บ้านหาดนาค สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050053 บ้านอมเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050061 บ้านขุนแม่รวม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050066 บ้านแม่ปาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050073 บ้านผานัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050075 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050084 บ้านปางหินฝน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050086 บ้านแม่ตูม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050088 บ้านแปะสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050093 บ้านแม่แดดน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050094 บ้านห้วยปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050100 บ้านแม่นาจร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050109 บ้านแม่หอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050112 บ้านแม่ศึก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050113 บ้านขุนแม่นาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050118 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050119 บ้านนากลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050003 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050008 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050015 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050017 บ้านเมืองอาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050019 บ้านเมืองกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050026 ศรีจอมทอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050027 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050031 บ้านขุนแตะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050032 บ้านขุนยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050034 บ้านวังน้ำหยาด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050039 บ้านใหม่สารภี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050040 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050046 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050048 บ้านท่าหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050051 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050052 บ้านกองแขก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050054 ออป.13 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050055 บ้านโม่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050056 บ้านอมขูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050062 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050063 บ้านต่อเรือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050067 อินทนนท์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050072 บ้านสามสบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050082 บ้านสองธาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050090 บ้านแม่หงานหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050006 บ้านบนนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050033 บ้านขุนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050038 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050068 บ้านเนินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050077 บ้านทัพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050078 สามัคคีสันม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050079 บ้านจันทร์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050083 บ้านทุ่งแก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050085 บ้านพุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050087 บ้านเฮาะวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050099 บ้านแม่มุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050101 บ้านแม่มะลอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050102 บ้านแม่วาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050103 บ้านสบวาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050105 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050106 บ้านสบแม่รวม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050110 บ้านแม่เอาะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050114 บ้านผาละปิ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050115 บ้านปางอุ๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050120 บ้านนาฮ่อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050229 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050004 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050022 บ้านแม่ปอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050036 บ้านโรงวัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050037 บ้านหนองคัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050042 วัดพุทธนิมิตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050059 บ้านแจ่มหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050060 บ้านห้วยยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050089 บ้านแม่แฮใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050096 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050107 บ้านห้วยผา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050108 บ้านแม่ซา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050116 บ้านขุนแม่หยอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6