ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
76010043 บ้านเขาย้อย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010044 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010045 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010047 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010049 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010051 วัดหนองส้ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010052 บ้านสระพัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010055 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010057 บ้านเนินรัก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010087 วัดราษฎร์ศรัทธา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010089 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010091 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010092 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010094 วัดบางลำภู สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010095 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010098 บ้านสามแพรก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010102 วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010005 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010009 วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010021 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010027 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010030 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010033 บ้านดอนนาลุ่ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010034 บ้านโตนดน้อย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010036 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010070 บ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010074 บ้านลิ้นช้าง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010076 บ้านจะโปรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010050 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010053 บ้านหนองชุมพล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010064 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010082 บ้านคลองมอญ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010083 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010085 บ้านเหมืองไทร สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010099 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010100 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010101 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010103 บ้านแหลม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010109 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010111 วัดสมุทรธาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010003 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010004 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010006 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010015 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010018 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010020 วัดดอนไก่เตี้ย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010023 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010031 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010035 บ้านบ่อขม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010037 บ้านดอนยี่กรอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010039 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010040 บ้านบางกุฬา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010042 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010068 บ้านสามเรือน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010075 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010048 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010056 วัดทรงธรรม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010060 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010065 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010081 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010086 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010090 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010093 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010104 วัดในกลาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010107 มิตรภาพที่ 34 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010108 วัดนอกปากทะเล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010110 วัดสมุทรโคดม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010001 อนุบาลเพชรบุรี สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010007 บ้านดอนยาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010008 บ้านหนองมะขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010013 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010024 บ้านบ่อหวาย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010025 บ้านไร่ดอน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010028 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010038 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010041 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010066 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010067 บ้านหนองรี สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010071 บ้านปากรัตน์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010073 บ้านท่าเสลา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010078 บ้านไทรงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010080 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010054 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010058 วัดมณีเลื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010061 วัดเขาสมอระบัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010011 วัดอินทาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010012 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010017 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010032 บ้านบ่อโพง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010069 บ้านพุพลู สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010077 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010079 บ้านอ่างศิลา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1