ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
67020170 บ้านห้วยขอนหาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020154 บ้านซำม่วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020161 บ้านหลักด่าน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020095 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020098 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020099 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020105 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020121 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020126 บ้านโป่งสามขา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020146 บ้านน้ำขอบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020002 บ้านห้วยสวิงน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020005 บ้านซำภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020014 บ้านบุ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020015 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020016 บ้านน้ำก้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020020 บ้านห้วยลาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020027 บ้านหนองปลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020037 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020049 บ้านปากห้วยด่าน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020051 ไทยรัฐวิทยา 25 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020062 บ้านน้ำดุกเหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020063 วัดศรีจันดาธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020065 บ้านปากดุก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020070 บ้านลานบ่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020074 บ้านนครเดิด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020085 บ้านโนนทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020086 บ้านหนองสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020088 บ้านแก่งยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020164 บ้านเข็กน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020165 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020155 บ้านดงคล้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020096 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020103 บ้านอีเลิศ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020106 บ้านน้ำสร้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020112 บ้านโจะโหวะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020116 บ้านวังบาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020128 บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020138 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020139 บ้านหินกลิ้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020145 บ้านหนองเล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020004 บ้านช้างตะลูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020010 บ้านปากห้วยขอนแก่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020012 บ้านท่าอิบุญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020013 บ้านดงทิพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020017 บ้านฝาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020021 บ้านน้ำชุน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020033 บ้านป่าบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020034 ชุมชนบ้านติ้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020044 บ้านหวาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020045 บ้านร่องบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020061 หน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020068 บ้านห้วยกอก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020075 บ้านร่องดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020079 บ้านสักหลง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020081 วัดหนองปลาซิว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020089 บ้านวังขอนดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020167 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020169 บ้านเหล่าหญ้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020157 บ้านฟองใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020162 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020097 บ้านตาดกลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020101 บ้านนาเกาะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020111 บ้านพร้าว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020113 บ้านภูปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020114 บ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020122 บ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020124 บ้านสงเปลือย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020129 บ้านหินโง่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020140 วัดทุ่งธงไชย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020141 บ้านหินฮาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020143 บ้านท่าผู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020003 บ้านดงน้ำเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020006 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020007 บ้านท่ากกแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020009 บ้านใหม่วิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020011 บ้านวังมล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020019 บ้านดงขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020024 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020036 บ้านป่าแกเครือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020048 บ้านหัวนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020053 บ้านธารทิพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020058 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020091 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020092 บ้านวังร่อง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020174 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020175 บ้านหนองแม่นา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020147 บ้านห้วยสนามทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020151 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020153 อนุบาลน้ำหนาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020093 บ้านวังเวินพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020100 บ้านน้ำอ้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020104 บ้านแก่งโตน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020108 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020109 บ้านนาแซง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020110 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020120 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020125 บ้านห้วยข่อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020130 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020132 บ้านอุ่มกะทาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020135 อนุบาลหล่มเก่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020136 บ้านวังเวิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020008 บ้านท่าโก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020023 พ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020025 บ้านกกโอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020035 บ้านหัวนาเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020039 บ้านไร่นางาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020041 บ้านโสก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020052 บ้านห้วยคนทา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020060 วัดศรีทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020077 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020080 บ้านดอนสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020090 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020166 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020172 บ้านทุ่งสมอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020173 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020149 บ้านกกกะบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020150 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020160 บ้านห้วยหินลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020163 บ้านห้วยกะโปะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020094 บ้านห้วยอีจีน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020102 บ้านนาซำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020117 บ้านขี้นาค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020123 บ้านศิลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020133 บ้านห้วยผักกูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020134 บ้านวังก้นหวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020142 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020144 บ้านภูผักไซ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020001 บ้านห้วยสวิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020022 บ้านโสกเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020028 บ้านน้ำเฮี้ย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020031 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020032 บ้านร่องกะถิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020042 บ้านส้มเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020043 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020046 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020055 บ้านห้วยระหงส์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020056 บ้านวังยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020064 บ้านปากออก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020071 บ้านจางวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020072 บ้านคลองสีฟัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020171 บ้านนายาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020148 บ้านโคกมน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020156 บ้านวังกวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020127 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020026 บ้านฝายวังบอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020030 บ้านกลาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020047 บ้านบุ่งคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020050 บ้านหนองคัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020059 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020066 บ้านฝายนาแซง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020067 บ้านบึง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020069 บ้านท่าขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020073 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020078 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020084 บ้านหนองไขว่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020087 บ้านโป่งช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2