ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
42010100 บ้านผาพอด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010262 บ้านบวกอ่าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010263 บ้านห้วยไค้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010264 บ้านยาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010275 บ้านน้ำมี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010282 บ้านหาดพระ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010284 บ้านหนองปกติ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010286 บ้านนากระเซ็ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010127 บ้านโพนทอง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010138 บ้านเลิง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010143 บ้านห้วยหินขาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010002 บ้านโป่งป่าติ้ว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010005 บ้านตูบโกบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010006 บ้านลาดค้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010011 บ้านห้วยกระทิง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010018 บ้านนาบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010020 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010022 บ้านโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010027 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010028 บ้านหนองนาทราย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010030 บ้านหนองผำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010050 บ้านหนองดอกบัว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010062 บ้านท่าบุ่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010081 บ้านนาป่าหนาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010082 บ้านตาดซ้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010087 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010097 บ้านธาตุวิทยา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010105 บ้านแก่งมี้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010119 บ้านสาระแพ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010267 บ้านน้ำกระโทม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010280 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010070 บ้านท่าสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010075 บ้านแก้วเมธี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010079 บ้านห้วยตาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010121 บ้านแก่งปลาปก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010122 บ้านห้วยอาลัย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010133 บ้านนาค้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010134 บ้านหาดเบี้ย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010135 บ้านคกไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010001 บ้านท่าเปิบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010004 บ้านห้วยเหล็ก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010010 บ้านกกทอง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010017 บ้านก้างปลา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010023 บ้านนาแขม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010031 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010036 บ้านกกชุมแสง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010049 บ้านวังแคน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010053 บ้านห้วยลวงไซ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010055 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010065 บ้านโพนป่าแดง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010088 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010094 บ้านสงเปือย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010114 บ้านคกงิ้ว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010116 บ้านท่าดีหมี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010260 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010265 บ้านวังขาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010271 บ้านน้ำแคม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010076 บ้านนาดอกคำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010126 บ้านปางคอม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010130 บ้านห้วยผักกูด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010141 บ้านปากปัด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010012 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010019 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010025 บ้านนาดินดำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010029 บ้านทรัพย์มงคล สพป. สพป.เลย เขต 1
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010038 บ้านโพน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010040 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010047 บ้านสูบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010061 บ้านปากหมาก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010067 บ้านน้ำคิว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010084 บ้านนาเบน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010085 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010089 บ้านคกมาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010090 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010091 อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' สพป. สพป.เลย เขต 1
42010092 บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' สพป. สพป.เลย เขต 1
42010099 บ้านห้วยพอด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010103 บ้านโพน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010107 บ้านผาแบ่น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010110 บ้านบุฮม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010112 เพียงหลวง 18 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010115 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010120 บ้านหัวแก่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010270 บ้านห้วยด้าย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010272 บ้านปากยาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010273 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010277 บ้านวังเป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010283 บ้านน้ำพาน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010128 บ้านคอนสา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010137 บ้านวังผา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010142 บ้านห้วยพิชัย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010083 บ้านท่าบม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. สพป.เลย เขต 1
42010109 บ้านอุมุง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010261 บ้านร่องไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010276 บ้านหนองบง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010278 บ้านเมี่ยง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010285 บ้านห้วยคัง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010123 บ้านชมน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010129 บ้านห้วยนา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010139 บ้านสงาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010140 บ้านปากเนียม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010146 บ้านนาโม้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010147 บ้านคกเว้า สพป. สพป.เลย เขต 1
42010003 บ้านไผ่โทน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010007 บ้านกำพี้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010008 บ้านกกดู่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010009 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010013 เมืองเลย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010015 อนุบาลเลย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010033 บ้านติ้วน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010041 บ้านแหล่งควาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010042 บ้านไร่ทาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010056 บ้านส้าน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010095 บ้านผากลางดง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010104 บ้านใหม่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010106 บ้านนาซ่าว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010111 บ้านคกเลา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010113 บ้านน้ำพร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010268 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010281 บ้านหนองผือ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010021 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010024 บ้านวังยาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010035 บ้านห้วยโตก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010058 บ้านน้ำภู สพป. สพป.เลย เขต 1
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010060 บ้านนาโคก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010066 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010068 บ้านภูสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 1