ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
42020123 บ้านหนองแต้หนองโก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020125 บ้านหัวขัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020132 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020142 เจียรวนนท์อุทิศ 3 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020066 บ้านซำไฮ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020072 บ้านสงป่าเปลือย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020076 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สพป. สพป.เลย เขต 2
42020094 บ้านพองหนีบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020098 บ้านซำบ่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020099 บ้านผาฆ้อง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020105 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020118 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020017 บ้านโพนงาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020021 บ้านโพนทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020022 บ้านน้ำค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020029 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020032 บ้านโนน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020036 บ้านกกเกลี้ยง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020046 บ้านกกบก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020051 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020067 บ้านปวนพุ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020081 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020090 บ้านไร่ศรีอุบล สพป. สพป.เลย เขต 2
42020151 บ้านนาอ่างคำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020153 บ้านผาสะนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020157 บ้านหนองตูม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020166 บ้านโป่งศรีโทน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020167 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020122 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020131 บ้านโนนกกข่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020137 บ้านห้วยกาบเปลือย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020091 บ้านนาแปน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020095 บ้านอีเลิศ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020096 บ้านวังยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020097 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020101 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020103 บ้านนาดินดำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020111 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020114 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020003 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020007 บ้านขอนยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020008 บ้านป่าบง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020009 บ้านโคกขมิ้น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020012 บ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. สพป.เลย เขต 2
42020023 บ้านบุ่งตาข่าย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020044 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020045 บ้านเล้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020048 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) สพป. สพป.เลย เขต 2
42020053 บ้านหนองปาดฟาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020055 บ้านบึงสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020056 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020083 บ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020087 ชุมชนหนองหิน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020150 บ้านซำบุ่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020155 บ้านซำม่วง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020163 โคกสง่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020120 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020124 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020127 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020128 บ้านโนนภูทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020130 บ้านนาล้อม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020135 บ้านซำไคร้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020139 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020140 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020143 บ้านซำพร้าว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020147 บ้านแสนสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020062 บ้านศรีรักษา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020063 บ้านวังลานวังทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020074 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020075 บ้านหนองตูมท่ายาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020104 บ้านสวนปอ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020004 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020016 บ้านนาวัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020024 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020035 บ้านนาแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020042 บ้านห้วยทรายคำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020043 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020047 บ้านน้ำจันทร์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020054 บ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020057 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020079 บ้านร่องป่าไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020152 บ้านผาสามยอด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020156 บ้านห้วยป่าน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020158 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020121 บ้านหนองตานา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020126 บ้านนาเหมือดแอ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020134 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020138 บ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020144 บ้านเพิ่ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020060 บ้านห้วยส้มใต้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020061 บ้านช่องฝาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020078 บ้านห้วยคะมะ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020100 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020108 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020005 บ้านน้ำทบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020011 บ้านลาด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020015 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020018 บ้านบุ่งค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020019 บ้านกกซ้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020025 บ้านปากปวน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020027 บ้านวังแท่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020031 บ้านกุดแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020038 ชุมชนวังสะพุง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020049 บ้านหมากแข้งกกกอก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020069 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020070 บ้านผาหวาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020080 บ้านตาดข่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020084 บ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020085 บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020086 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020159 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020160 บ้านเอราวัณ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020129 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020136 บ้านโนนป่าซาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020145 บ้านโคกผักหวาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020148 บ้านผาขาว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020059 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020065 บ้านผาสามยอด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020092 บ้านนาโก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020093 บ้านนาน้อยแสนสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020107 บ้านหนองอีเก้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020110 บ้านไร่สุขสันต์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020112 บ้านเลยวังไสย์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020113 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020115 บ้านอุ่ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020117 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020119 วังน้ำพุ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020006 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020030 บ้านโคกแฝก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020034 บ้านโคกมน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020037 บ้านนาอีเลิศ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020040 บ้านน้ำอ้อมเล้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020050 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020052 บ้านหนองนอ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020071 บ้านสวนห้อมผางาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020088 บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020089 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020154 บ้านนาอุดม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020162 ผานาง-ผาเกิ้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020165 บ้านวังม่วง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020133 บ้านซำกกค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020146 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020149 บ้านดงน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020064 บ้านห้วยหมาก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020073 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020077 บ้านนายาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020106 บ้านหนองเขียด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020116 บ้านนามูลตุ่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020001 บ้านนาซำแซง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020002 บ้านห้วยผุก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020010 บ้านหินเกิ้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020013 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020014 บ้านซำนกจิบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020020 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020028 บ้านผาน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020033 บ้านโนนกกจาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020039 บ้านวังสะพุง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020058 บ้านวังกกเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020068 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2