ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
42010149 บ้านกกจาน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010151 บ้านห้วยมุ่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010154 บ้านน้ำเย็น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010155 บ้านแก่งครก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010160 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010162 บ้านหนองสนุ่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010165 ด่านซ้าย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010167 บ้านนาทุ่ม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010169 บ้านห้วยปลาฝา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010172 บ้านนาหมูม่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010178 บ้านนาทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010179 บ้านนาข่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010181 บ้านปากโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010184 บ้านโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส สพป. สพป.เลย เขต 3
42010187 บ้านทุ่งเทิง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010230 บ้านเหล่ากอหก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010233 บ้านท่อน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010236 บ้านสองคอน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010240 บ้านแก่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010242 บ้านนาขามป้อม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010243 บ้านนาคูณ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010250 บ้านห้วยผักเน่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010257 บ้านแก่งไฮ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010258 ชุมชนภูเรือ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010259 บ้านหนองบง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010150 บ้านน้ำหมัน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010153 บ้านตูบค้อ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010156 บ้านนาหว้าน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010157 บ้านโคกงาม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010158 บ้านห้วยตาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010161 บ้านชั่งสี่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010164 บ้านศาลาน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010166 อนุบาลด่านซ้าย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010168 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010170 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010171 บ้านแก่วตาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010173 บ้านนาดี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010175 บ้านโพนหนอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010176 บ้านหนองผือ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010177 บ้านปากหมัน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010183 บ้านโป่งชี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010192 บ้านหนองอุมลัว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010193 บ้านกกเหี่ยน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010194 บ้านห้วยทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010195 บ้านนาลานข้าว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010198 บ้านวังยาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010199 บ้านกกสะตี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010200 บ้านผึ้ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010201 บ้านปากแดง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010202 บ้านวังเวิน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010248 บ้านลาดค่าง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010159 บ้านนาเจียง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010189 บ้านปางคอม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010191 บ้านโพนสูง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010196 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010203 บ้านวังบอน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010204 บ้านตาดเสี้ยว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010205 บ้านทับกี่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010206 บ้านหินแลบ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010208 บ้านป่าสะแข สพป. สพป.เลย เขต 3
42010210 บ้านถ้ำพระ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010211 บ้านแก่วตาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010212 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010213 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010216 บ้านนามาลา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010217 บ้านโคก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010218 บ้านซำทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010220 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010223 บ้านเหมืองแพร่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010234 บ้านบง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010238 บ้านหินสอ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010241 บ้านร่องจิก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010252 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010254 บ้านหนองแซง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สพป. สพป.เลย เขต 3
42010174 บ้านหัวนาแหลม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010180 บ้านเครือคู้ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010188 บ้านน้ำพุง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010190 บ้านด่านดู่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010207 บ้านวังเป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010209 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010215 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010222 บ้านนาแห้ว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010224 บ้านแสงภา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010227 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010228 บ้านนาลึ่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010229 บ้านนาผักก้าม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010231 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010232 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010235 บ้านปลาบ่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010237 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010239 บ้านโป่งกวาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010245 บ้านแก่งแล่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010246 บ้านไฮตาก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010249 บ้านห้วยติ้ว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010251 บ้านโคนผง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010253 บ้านถ้ำมูล สพป. สพป.เลย เขต 3