ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010023 บ้านโป่งศรี สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010031 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010038 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010050 บ้านนาคูหา สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010071 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010080 บ้านทุ่งคัวะ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010142 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010020 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010029 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010030 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010109 บ้านแม่แรม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010123 บ้านแม่พร้าว สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010151 บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010005 วัดต้นไคร้ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010015 อนุบาลแพร่ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010021 บ้านในเวียง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010045 บ้านปากห้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010049 บ้านแม่แคม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010078 บ้านแม่กะทิง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010100 บ้านห้วยโรงนอก สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010112 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010016 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010043 บ้านร่องฟอง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010057 บ้านกาซ้อง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010079 บ้านวังปึ้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010068 บ้านห้วยฮ่อม สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010072 บ้านห้วยอ้อย สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010098 บ้านใหม่จัดสรร สพป. สพป.แพร่ เขต 1
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) สพป. สพป.แพร่ เขต 1