ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
54020004 อิมอรัญ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020005 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020011 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020015 บ้านบ่อ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020023 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020028 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020029 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020031 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020035 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020038 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020039 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020040 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020042 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020104 บ้านวังลึก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020112 บ้านค้างใจ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020123 บ้านวังกวาง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020126 บ้านขุนห้วย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020132 บ้านป่าคาป่าม่วง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020137 บ้านป่ายุบ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020142 บ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020143 บ้านแม่ขมิง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020144 บ้านแม่ขมวก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020146 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020043 ดอนมูลวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020050 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020054 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020061 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020067 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020092 บ้านเด่นชุมพล สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020094 บ้านแม่ยุ้น สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020010 ประชารัฐวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020017 อนุสรณ์รัฐประชา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020020 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020032 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020034 บ้านนาแก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020106 บ้านไร่หลวง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020109 บ้านแม่กระต๋อม สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020120 บ้านแม่จอก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020122 บ้านวังขอนป่าไผ่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020124 บ้านค้างปินใจ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020125 บ้านค้างคำปัน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020129 สวนป่าแม่สรอย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020134 บ้านวังชิ้น สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020141 บ้านนาใหม่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020145 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020052 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020056 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020063 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020064 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020065 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020066 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020069 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020070 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020071 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020072 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020073 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020084 เด่นทัพชัย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020088 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020095 บ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020098 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020002 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020006 ปากจอกวิทยา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020019 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020024 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020030 รักเมืองไทย 2 สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020105 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020107 บ้านนาพูน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020121 บ้านแม่บงใต้ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020128 บ้านปางมะโอ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020131 บ้านแม่ตื้ด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020133 บ้านปางไฮ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020136 บ้านวังแฟน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020138 บ้านหาดรั่ว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020140 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020046 บ้านหัวดง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020047 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020055 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020058 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020059 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020075 สูงเม่นวิทยาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020077 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020078 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020079 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020083 บ้านห้วยกูด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020086 บ้านน้ำโค้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020087 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020089 บ้านปางเคาะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020090 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020096 บ้านแม่จั๊วะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020101 บ้านน้ำแรม สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020003 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020007 บ้านวังเลียง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020008 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020012 บ้านค้างตะนะวิทยา สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020013 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020014 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020025 บ้านแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020036 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020102 บ้านแม่แปง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020103 บ้านนาปลากั้ง สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020108 บ้านป่าสักปางไม้ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020114 บ้านสบป้าก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020115 บ้านสลก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020116 บ้านแช่ฟ้า สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020118 บ้านแม่บงเหนือ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020119 ชุมชนบ้านแม่ป้าก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020130 บ้านแม่แฮด สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020135 บ้านวังเบอะ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020060 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020076 วัดสร่างโศก สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020085 เด่นไชยประชานุกูล สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020091 บ้านปากปาน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020097 บ้านดงสุระ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020100 บ้านห้วยลากปืน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020001 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020018 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020021 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020027 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020033 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020110 บ้านสองแคว สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020113 บ้านแม่สิน สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020048 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020051 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020053 บ้านกวาง(ลือราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020057 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020062 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020080 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ สพป. สพป.แพร่ เขต 2
54020081 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.แพร่ เขต 2