ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
58010057 ขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010059 บ้านแม่สุริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010065 บ้านท่าหินส้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010079 บ้านแม่หาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010082 บ้านแม่แจ๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010084 บ้านปางตอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010085 บ้านแม่อูคอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010088 บ้านพัฒนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010160 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010139 บ้านวนาหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010140 บ้านนาปู่ป้อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010111 บ้านผาสำราญ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010117 บ้านปางแปก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010119 บ้านดอยผีลู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010122 บ้านหมอแปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010125 บ้านน้ำปลามุง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010130 บ้านน้ำฮู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010133 สังวาลย์วิทย์ 3 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010001 ชุมชนบ้านปางหมู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010006 บ้านไม้สะเป่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010008 บ้านใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010021 บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010026 บ้านนาป่าแปก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010033 บ้านหนองขาวกลาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010044 บ้านป่าลาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010053 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010054 บ้านคาหาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010068 บ้านแม่โข่จู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010074 ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010080 บ้านแม่ออ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010083 บ้านแม่โกปี่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010086 บ้านแม่อูคอหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010136 บ้านถ้ำลอด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010138 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010143 บ้านซอแบะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010094 บ้านแพมบก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010097 บ้านแม่อีแลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010102 บ้านโป่งสา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010104 ปางตองประชาสรรค์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010109 บ้านสบสา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010110 บ้านเมืองแปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010005 บ้านในสอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010007 บ้านสบป่อง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010012 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010017 อนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010034 บ้านห้วยปมฝาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010039 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010043 บ้านแก่นฟ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010045 บ้านห้วยช่างคำ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010047 บ้านไม้ซางหนาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010159 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010058 อนุบาลขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010069 บ้านมะหินหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010071 บ้านห้วยส้าน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010073 บ้านห้วยนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010089 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010090 บ้านคำสุข สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010135 บ้านเมืองแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010137 บ้านผามอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010142 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010146 บ้านแม่ละนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010148 บ้านปางคาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010105 บ้านขุนสาใน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010123 บ้านป่ายาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010003 บ้านทุ่งกองมู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010009 บ้านท่าโป่งแดง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010014 บ้านห้วยโป่งกาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010029 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010030 บ้านแม่สะงา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010049 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010050 บ้านห้วยผา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010158 บ้านใหม่ห้วยหวาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010066 บ้านหนองแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010081 บ้านหว่าโน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010087 บ้านหัวแม่สุริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010152 อนุบาลปางมะผ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010155 บ้านลุกป่าก๊อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010156 บ้านกึ้ดสามสิบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010096 บ้านสบแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010118 บ้านไทรงาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010128 บ้านแม่ปิง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010132 บ้านเวียงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010161 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010004 บ้านสบสอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010015 บ้านน้ำเพียงดิน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010020 บ้านน้ำส่อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010035 บ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010040 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010041 บ้านยอดดอยวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010042 บ้านกลาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010048 บ้านแม่จ๋า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010052 บ้านนาปลาจาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010070 บ้านแม่กิ๊ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010078 บ้านหัวปอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010147 บ้านจ่าโบ่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010149 บ้านยาป่าแหน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010153 บ้านน้ำริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010162 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010091 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010113 บ้านแกงหอม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010114 บ้านแม่นาเติง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010025 บ้านห้วยขาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010027 บ้านรักไทย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010037 บ้านห้วยปูเลย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010038 บ้านห้วยตอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010046 เสรีวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010051 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1